Formulare pentru drumuri județene

Formulare pentru drumuri județene

Cererea pentru emiterea Autorizație Specială de Transport (AST)

Cererea pentru eliberarea AST se completează integral de către solicitant, acesta purtând întreaga responsabilitate cu privire la corectitudinea informațiilor furnizate privind:

        a) datele de identificare ale solicitantului;

  b) datele de identificare ale operatorului de transport;

  c) numerele de circulație ale vehiculului cu depășiri;

  d) originea și destinația transportului pe teritoriul României, precum și punctele intermediare în cazul în care acesta optează pentru un anumit traseu între origine și destinație;

  e) numerele de circulație ale unui vehicul de rezervă cu caracteristici identice cu cele ale vehiculului prevăzut la lit. c), dacă se consideră necesar;

  f) configurația vehiculului din punctul de vedere al axelor, tipul axelor, al suspensiilor și al roților, distanța dintre axe;

  g) masele și dimensiunile vehiculului cu depășiri;

  h) natura încărcăturii transportate;

  i) perioada de valabilitate solicitată;

  j) respectarea masei maxime remorcabile, cu/fără dispozitiv de frânare, înscrisă în raportul de verificare tehnică în vederea omologării, efectuat de RAR, sau în certificatul de înmatriculare al vehiculului, în cazul unui autovehicul tractor care tractează o remorcă/semiremorcă;

  k) respectarea maselor maxime autorizate constructiv ale vehiculelor;

  l) operatorul economic specializat care va efectua însoțirea vehiculului cu depășiri.

În funcție de caracteristicile vehiculului cu depășiri și ale traseului ce urmează a fi parcurs, emitentul AST va înscrie în aceasta și:

  a) obligativitatea însoțirii vehiculului cu depășiri,

  b) obligativitatea însoțirii vehiculului cu depășiri de către poliția rutieră;

  c) alte condiții impuse pentru circulația vehiculului cu depășiri și care contribuie la parcurgerea traseului autorizat în condiții de siguranță în circulație.

 În funcție de situație, Direcția Tehnică poate solicita completarea documentației cu alte informații, de la caz la caz.

 Autorizațiile Speciale de Transport se eliberează în limba română.

AUTORIZAȚIA DE AMPLASARE ȘI/SAU ACCES ÎN ZONA DRUMULUI

     A)  PENTRU CONSTRUCȚII și RACORDURI LA DRUMUL JUDEȚEAN (depozite, hale, stații carburanți, fabrici, vulcanizǎri, spǎlǎtorii auto, hoteluri, moteluri, popasuri turistice, spații comerciale, magazine, parcaje, locuințe, garaje, anexe gospodǎrești, drumuri adiacente și alte asemenea) și PENTRU INSTALAȚII (conducte de țiței, gaze, apǎ, canalizare, cabluri telefonice, electrice, TV, fibrǎ opticǎ, stâlpi și alte asemenea):

        1. Cerere tip (completată conform certificatului de urbanism) – Formular prevăzut în procedură;

        2. Copia Acordului prealabil eliberat de către administratorul drumului;

        3. Copie a actului de identitate, în cazul persoanelor fizice / Copie a Certificatului unic de înregistrare, în cazul persoanelor juridice sau a celor fizice înmatriculate;

        4. Copie a actelor de proprietate/de folosință pentru teren sau alte acte care permit ocuparea terenului în cauză;

        5. Copie a certificatului de urbanism, valabil, eliberat de organele competente pentru lucrările solicitate în cerere;

        6. Acordul Inspectoratului de Poliție Județeană – Serviciul Rutier;

        7. Extrase din Proiectul tehnic   : a) Memoriu de prezentare a lucrării; b) Plan de încadrare în zonă, la o scară convenabilă (1:2000; 1:10000); c) Plan de situație (la scara 1:500; 1:1000); d) Profile transversale, în dreptul accesului și al construcțiilor cu specificarea distanțelor față de axul drumului județean și față de împrejmuire; detalii de sistem rutier pentru acces (echivalent cu cel al drumului județean);

În funcție de situația din teren, Direcția Tehnică poate solicita completarea documentației cu alte informații, piese scrise sau desenate, de la caz la caz.

       B) PENTRU PANOURI PUBLICITARE:

        1. Cerere tip (completată conform certificatului de urbanism) – Formular Formular prevăzut în procedură;

        2. Copia Acordului prealabil eliberat de către administratorul drumului ;

        3. Copie a actului de identitate, în cazul persoanelor fizice/ Copie a Certificatului unic de înregistrare, în cazul persoanelor juridice sau a celor fizice înmatriculate;

        4. Copie a certificatului de urbanism, valabil, eliberat de organele competente pentru lucrările solicitate în cerere;

        5. Acordul Inspectoratului de Poliție Județeană – Direcția Poliției Rutiere;

        6. Extrase din Proiectul tehnic: a) Memoriu de prezentare; b) Plan de încadrare în zonǎ, la o scarǎ convenabilǎ (1:2000; 1:10000); c) Plan de situație (la scara 1:500; 1:1000); d) Profil transversal în dreptul panoului, cu specificarea distanței față de axul drumului județean; e) Detalii de prindere a panoului – partea desenată (planșă); f) Poza color a reclamei care se va afișa.

În funcție de situația din teren, Direcția Tehnică poate solicita completarea documentației cu alte informații, piese scrise sau desenate, de la caz la caz.

       C) Emiterii acordului prealabil

Dosarul  va conține următoarele înscrisuri (documentația pe format hârtie se depune în două exemplare):

        1. Cerere tip (completată conform certificatului de urbanism);   

        2. Copie a actului de identitate (în cazul persoanelor fizice) sau copie a certificatului de înregistrare fiscală (în cazul persoanelor juridice sau a celor fizice înmatriculate);

        3. Copie a certificatului de urbanism, valabil, eliberat de organele competente pentru lucrările solicitate în cerere;

        4. Memoriu tehnic de prezentare a lucrării solicitate pentru avizare (descrierea lucrărilor din zona drumului), din care să rezulte: poziția kilometrică a amplasării obiectivului pe traseul drumului județean; descrierea sumară a construcțiilor din incintă, a activității ce urmează a se desfășura, cu implicații asupra traficului rutier; prezentarea soluției tehnice propuse pentru realizarea accesului la drumul județean, inclusiv detalii de sistem rutier pentru acces (echivalent cu cel al drumului județean); modul de asigurare a scurgerii apelor pluviale și uzate din incintǎ, precum și a celor pluviale în lungul drumului județean; modul de amenajare a semnalizării rutiere aferente obiectivului, cu menționarea indicatoarelor rutiere conform STAS SR 1848/1,2,3/2011 și STAS SR 1848/7/2015;

        5. Plan de încadrare în zonă, la o scară convenabilă (1:10000 sau 1:2000);

        6. Plan de situație scara (1:1000 sau 1:500) care să cuprindă: traseul existent al drumului județean și poziția km la care se dorește amplasarea obiectivului; amenajarea accesului la drumul județean, conform normativului AND 600/2015 – pentru obiectivele situate în afara indicatoarelor de intrare/ieșire din localitate și cu racord simplu la drumul județean – pentru obiectivele ce se vor amplasa între indicatoarele de intrare/ieșire din localitate, specificându-se distanța limitei de proprietate față de axul drumului județean; amplasamentul construcțiilor (existente si propuse) și al împrejmuirii, cu distanța acestora fața de axul drumul județean; modul de organizare a circulației în incintă și spațiul destinat pentru parcare, cu figurarea lor; modul de asigurare a scurgerii apelor pluviale și uzate din incintă, precum și a celor pluviale în lungul drumului județean; semnalizarea rutieră propusă.

Descărcați de mai jos cererile

Cerere eliberare AUTORIZAȚIE SPECIALĂ DE TRANSPORT

CERERE PENTRU ELIBERAREA ACORDULUI PREALABIL/AUTORIZAȚIEI DE DE AMPLASARE ŞI/SAU DE ACCES LA ZONA DRUMULUI JUDEȚEAN ȘI A CONTRACTULUI PENTRU UTILIZARE ȘI ACCES DE PE RAZA JUDEȚULUI TIMIȘ

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support