Protecția datelor cu caracter personal

Protecția datelor cu caracter personal

Datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor

Șef birou Elena Daniela BORDA
+40 256 406 545

Formulare

Legislație

 • Regulament (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)
 • Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001 și a Deciziei nr. 1247/2002/CE
 • Directiva (UE) 2016/680 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al executării pedepselor și privind libera circulație a acestor date
 • Legea nr.102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu modificările și completările ulterioare
 • Legea nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice
 • Legea nr. 190 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)
 • Legea nr. 363 din 28 decembrie 2018 privind protecţia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autorităţile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale şi combaterii infracţiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative şi de siguranţă, precum şi privind libera circulaţie a acestor date
 • Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ

Link-uri utile

Autoritatea națională de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal

Notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată de Consiliul Județean Timiș

Consiliul Județean Timiș, cu sediul în Bulevardul Revoluției din 1989 nr. 17, Timișoara, județul Timiș, tel.: 0256/406300, fax: 0256/406306, website: www.cjtimis.ro, e-mail cjt@cjtimis.ro, vă informează prin prezenta despre prelucrarea datelor dumneavoastră personale și despre drepturile pe care le aveți în conformitate cu dispozițiile REGULAMENTULUI (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (GDPR), și legislația națională privind protecția și securitatea datelor personale, în vigoare.

Scopurile și baza legală a prelucrărilor de date cu caracter personal operate de către Consiliul Județean Timiș

În conformitate cu legislaţia naţională (Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Legea nr. 190/2018, Legea nr. 363/2018) şi europeană (Regulamentul 2016/679/UE, Directiva 2016/680/CE, Directiva 2002/58/CE) în vigoare, Consiliul Județean Timiș are obligaţia de a gestiona, în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale care îi sunt furnizate.
Consiliul Județean Timiș prelucrează datele dumneavoastră personale în conformitate cu prevederile GDPR, în calitate de operator, prin intermediul direcțiilor/serviciilor/birourilor/compartimentelor, pentru îndeplinirea următoarelor atribuții prevăzute de art. 173 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ:
a) atribuţii privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al consiliului judeţean, ale instituţiilor publice de interes judeţean şi ale societăţilor şi regiilor autonome de interes judeţean;
b) atribuţii privind dezvoltarea economico-socială a judeţului;
c) atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al judeţului;
d) atribuţii privind gestionarea serviciilor publice de interes judeţean;
e) atribuţii privind cooperarea interinstituţională pe plan intern şi extern;
f) alte atribuţii prevăzute de lege.
Dacă nu sunteți de acord cu furnizarea datelor personale, Consiliul Județean Timiș, prin direcțiile/serviciile/birourile/compartimentele din structura sa, nu poate să realizeze demersurile legale pentru a vă răspunde la petiții, cereri de furnizare informații de interes public, a emite certificate de urbanism și autorizații de construire/demolare, a formula răspunsuri la punctele de vedere solicitate, a derula contracte încheiate, etc.

Temeiul legal al prelucrării datelor

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate pentru îndeplinirea obligațiilor legale care îi revin Consiliului Județean Timiș, conform art. 6 alin. (1) lit. b), c) și e) din GDPR.
În măsura în care sunt necesare categorii speciale de date cu caracter personal, Consiliul Județean Timiș va solicita consimțământul dumneavoastră în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2) lit. a) din GDPR.
Legislația care guvernează, în principal, activitățile derulate de direcțiile/serviciile/birourile/compartimentele din cadrul Consiliului Județean Timiș sunt următoarele:

 • Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ
 • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public
 • Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică
 • Ordonanța Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor
 • Legea nr. 82/1991 a contabilității
 • Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii
 • Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
 • Hotărârea de Guvern nr. 1066/2008 pentru aprobarea normelor privind formarea profesională a funcționarilor publici
 • Hotărârea de Guvern nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici
 • Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și Normele de aplicare
 • Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul
 • Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, modificată și completată prin Legea nr. 259/2006
 • Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, modificată și completată prin Legea nr. 144/2019
 • Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice
 • Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală
 • Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
 • Codul de procedură civilă
 • Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice
 • Ordonanța Guvernului nr. 82/20012001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România
 • Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general
 • Ordonanța Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor și proiectelor culturale
 • Hotărârea Guvernului nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă
 • Legea nr. 69/2000 privind Legea educației fizice și sportului
 • Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice
 • Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor de spectacole sau concerte, muzeelor și colecțiilor publice, bibliotecilor și al așezămintelor culturale de drept public
 • Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice
 • Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului
 • Legea nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopției
 • Ordonanța de Guvern nr. 41/2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice
 • Ordonanța Guvernului nr. 84/2001, privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor
 • Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale
 • Legea nr. 16/1996 a Arhivelor Naționale
 • Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentul 2016/679/UE privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)
 • Legea nr. 363/2018 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autorităților competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale și combaterii infracțiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative și de siguranță, precum și privind circulația a acestor date
 • Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice
 • Regulamentul 2016/679/UE privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)

Tipuri de date cu caracter personal pe care le prelucrăm

Politica privind protecția și securitatea datelor personale a Consiliului Județean Timiș este de a colecta numai datele personale necesare în scopurile menționate și de a solicita persoanelor vizate să comunice numai acele date cu caracter personal strict necesare îndeplinirii acestor scopuri.
Categoriile de date personale (format letric sau digital) supuse prelucrărilor la nivelul direcțiilor/serviciilor/birourilor/ compartimentelor din cadrul Consiliului Județean Timiș:
Date cu caracter general:
– numele și prenumele, inclusiv ale membrilor familiei
– data și locul nașterii
– date privind starea civilă
– semnătura olografă
– detalii de contact – număr de telefon, adresă de e-mail, adresa de domiciliu/reședință
– seria și numărul cărții de identitate/pașaportului
– funcția
– cetățenia
– studii, profesie, ocupație, loc de muncă, pregătirea profesională
– cazierul
– situația familială, militară, financiară
– date privind localizarea bunurilor deținute
– imagine/voce
– adresa de protocol de internet (IP)
Date cu caracter special:
– codul numeric personal
– date privind sănătatea
– apartenența la sindicate
– etnie
– opinii politice
Ne rezervăm dreptul de a solicita alte date necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor direcțiilor/serviciilor/birourilor/compartimentelor din cadrul Consiliului Județean Timiș, strict în conformitate cu prevederile legale.
Consiliul Județean Timiș acordă o atenție deosebită prelucrării datelor cu caracter personal prin prisma garantării și protejării drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanelor fizice, în special a dreptului la viață intimă, familială și privată, cu garantarea respectării principiului transparenței prelucrării acestor date.

Sursa datelor cu caracter personal

Consiliul Județean Timiș prin direcțiile/serviciile/birourile/compartimentele colectează date personale direct de la dumneavoastră, reprezentanți legali, terți (cum ar fi alte instituții, organizații nonguvernamentale ori entități care se adresează Consiliului Județean Timiș) sau din documente publice.
În cazul în care trebuie să prelucrăm date cu caracter personal obținute de la terți persoane juridice, aceștia din urmă au obligația de a vă furniza informațiile necesare cu privire la utilizarea datelor cu caracter personal transmise.

Categorii de destinatari ai datelor cu caracter personal

Datele dumneavoastră personale sunt destinate utilizării de către operator (Consiliul Județean Timiș) şi sunt comunicate următorilor destinatari, dacă este cazul:
– reprezentanților legali ai persoanei vizate
– instituțiilor/autorităților centrale și locale
– societăților bancare și de asigurare
– instituțiilor de învățământ și educație
– mass-media
– serviciilor sociale și de sănătate
– organizațiilor profesionale
– partenerilor contractuali
– instanțelor de judecată în vederea formulării de acțiuni și reprezentării în instanță
Dezvăluirea datelor către terți se face conform prevederilor legale pentru categoriile de destinatari precizați anterior.

Perioada de stocare a datelor personale

Datele dumneavoastră personale sunt stocate pe perioada necesară efectuării tuturor demersurilor întreprinse pentru susținerea activităților direcțiilor/serviciilor/birourilor/ compartimentelor din cadrul Consiliului Județean Timiș, după care vor fi arhivate potrivit legislației aplicabile.

Drepturile dumneavoastră și modul de exercitare al acestora

Conform prevederilor legale aplicabile beneficiaţi de dreptul de informare și acces, dreptul la rectificare, dreptul la ştergerea datelor, dreptul la restricţionarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziţie şi procesul decizional individual automatizat.
Pentru exercitarea drepturilor dumneavoastră vă rugăm să contactați direct responsabilul cu protecția datelor din cadrul Consiliului Județean Timiș la adresa: dpo@cjtimis.ro, prin intermediul formularelor existente pe site-ul Consiliului Județean Timiș (cjtimis.ro/informatii-publice/protectia-datelor-cu-caracter-personal/) sau în scris la sediul instituției.
Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere
De asemenea, dacă vă considerați vătămați în drepturile dumneavoastră vă puteți adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro) sau la adresa acesteia: Bd. G-ral Gheorghe Magheru nr 28-30, Sector 1, București, cod 010336, Romania.

Prelucrările de date speciale sau întemeiate pe consimțământ

Atunci când prelucrarea se bazează pe art. 6 alin. (1) lit. a) „persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice” sau pe art. 9 alin. (2) lit. a) „persoana vizată și-a dat consimțământul explicit pentru prelucrarea acestor date cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice, cu excepția cazului în care dreptul Uniunii sau dreptul intern prevede ca interdicția prevăzută la alin. (1) să nu poată fi ridicată prin consimțământul persoanei vizate” din GDPR, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia. Astfel, puteți modifica sau elimina consimțământul în orice moment, și vom acționa imediat în consecință, cu excepția cazului în care există un motiv legal sau un interes legitim pentru a nu face acest lucru.

Prezenta notă de informare poate suferi modificări sau actualizări, periodic ori de câte ori considerăm necesar, întotdeauna cea mai recentă versiune fiind disponibilă pe site la adresa: cjtimis.ro/informatii-publice/protectia-datelor-cu-caracter-personal/.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support