Anunț de participare la  procedura de selecţie a proiectelor finanțate în baza Schemei de minimis pentru finanțarea spitalelor publice locale aflate în subordinea autorităților publice locale din județul Timiș în anul 2023

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Județean Timiș nr. 187/2018 privind aprobarea Schemei de minimis pentru finanțarea spitalelor publice locale aflate în subordinea autorităților publice locale din județul Timiș, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârea Consiliului Județean Timiș nr. 46/2023 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Timiș nr. 187/2018 privind aprobarea Schemei de minimis pentru finanțarea spitalelor publice locale aflate în subordinea autorităților publice locale din județul Timiș și Hotărârea Consiliului Județean Timiș nr. 11/2019 privind aprobarea Ghidului pentru finanțarea spitalelor publice locale aflate în subordinea autorităților publice locale din județul Timiș în cadrul schemei de minimis, Consiliul Judeţean Timiş cu sediul în municipiul Timişoara, Bulevardul Revoluţiei din 1989, nr. 17, judeţul Timiş, publică următorul ANUNŢ DE PARTICIPARE la  procedura de selecţie a proiectelor care urmează a beneficia de finanțări nerambursabile conform legii.

Criteriile de eligibilitate a solicitanților finanţării nerambursabile pentru proiectele de finanțare în cadrul schemei de minimis sunt următoarele:

 1. a) să fie un furnizor de servicii medicale aflat în subordinea unei autorități administrative publice locală de pe raza administrativă a judeţului Timiş;
 2. b) sunt plătitoare de impozite şi taxe locale la bugetul municipiului / orașului / comunei/ localității de pe raza judeţului Timiş şi să facă dovada depunerii situaţiei financiare la data de 31 decembrie a anului precedent, la organul fiscal competent;
 3. nu derulează activități în domeniile exceptate de la finanțare în condițiile prezentei scheme. În cazul în care o întreprindere își desfășoară activitatea atât în sectoarele menționate la art. 6 literele a), b) sau c), cât și în unul sau mai multe sectoare de activitate incluse în domeniul de aplicare a prezentei scheme, aceasta se aplică ajutoarelor acordate pentru domeniile de activitate eligibile, cu condiția ca beneficiarul să se asigure, prin mijloace corespunzătoare, precum separarea activităților sau o distincție între costuri, că activitățile desfășurate în sectoarele excluse din domeniul de aplicare al schemei nu beneficiază de ajutoare de minimis.
 4. nu a fost subiectul unei decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau de minimis, emise de Comisia Europeană, Consiliul Concurenței sau de un furnizor de ajutor de stat / de minimis sau, în cazul în care a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată şi creanţa integral recuperată;
 5. valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate întreprinderii unice pe o perioadă de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în curs), cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme, nu depăşeşte echivalentul în lei a 200.000 de euro (100.000 de euro în cazul întreprinderilor care activează în sectorul transporturilor rutiere de mărfuri în contul terților sau contra cost);
 6. atunci când o întreprindere care efectuează transport rutier de mărfuri în numele terților sau contra cost desfășoară și alte activități, pentru care se aplică plafonul de 200.000 de euro, în cazul întreprinderii respective se aplică plafonul de 200.000 de euro, echivalent în lei, cu condiția prezentării documentelor contabile care atestă separarea evidenței acestor activități sau distincția între costuri, pentru a dovedi că suma de care beneficiază activitatea de transport rutier de mărfuri nu depășește echivalentul în lei a 100.000 de euro și că ajutoarele de minimis nu se folosesc pentru achiziționarea de vehicule pentru transportul rutier de mărfuri;
 7. plafoanele de minimis se aplică indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmărit și indiferent dacă ajutorul acordat este finanțat în totalitate sau parțial din resurse comunitare.
 8. să nu aibă obligaţii de plată exigibile din anul anterior la bugetul judeţului Timis precum şi/sau la bugetul unităţii administrativ teritoriale în care îşi au sediul;
 9. să nu aibă obligaţii de plată exigibile privind impozitele şi taxele către bugetul de stat, precum şi contribuţiile către asigurările sociale de stat;
 10. să nu se afle în litigiu cu Consiliul Judeţean Timiş;
 11. să nu furnizeze informaţii false în documentele care însoţesc cererea de finanţare;
 12. să nu se afle în situaţia de nerespectare a dispoziţiilor statutare, a actelor constitutive, a regulamentelor proprii, precum şi a legii;
 13. să nu facă obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare ori să nu se afle deja în stare de dizolvare sau de lichidare în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
 14. să nu fi beneficiat de altă schemă de minimis având același obiect, iar în cazul în care valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi unice pe o perioadă de trei ani fiscali consecutivi (anul fiscal în curs și doi ani precedenți), cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme, depăşeşte pragul de 200.000 de euro (100.000 de euro pentru întreprinderile care efectuează transport rutier de mărfuri în contul terților sau contra cost), echivalent în lei, solicitantul nu poate beneficia de prevederile schemei, nici chiar pentru acea fracţiune din ajutor care nu depăşeşte acest plafon.

Proiectele de finanțare vor cuprinde declarațiile pe proprie răspundere și documentele prevăzute la Cap. III din Ghidul pentru finanțarea spitalelor publice locale aflate în subordinea autorităților publice locale din județul Timiș în cadrul schemei de minimis, Ghid aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Timiș nr.11/29.01.2019, alături de documente  justificative (în copie certificată cu originalul) eliberate de instituții sau organisme abilitate, care să ateste competența personalului în utilizarea aparaturii medicale pentru care se solicită finanțarea.

Declarațiile pe proprie răspundere ale reprezentantului legal vor fi depuse în original însoțite de documente prin care să se facă dovada veridicității celor declarate. Documentele se prezintă în copie semnate și certificate conform cu originalul de către reprezentantul legal.

Solicitanții vor depune Cererea de solicitare a finanțării proiectului însoțită de dosarul proiectului numerotat și opisat la Registratura Consiliului Județean Timiș (Bulevardul Revoluției din 1989 nr.17; program de funcționare: Luni – Joi 9-16 și Vineri 9-13) în perioada 27.03.2023 – 27.04.2023.

Data limită de  depunere a proiectelor este 27.04.2023, ora 16

În baza prevederilor art. 44 alin. (3) din OUG nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, anunțul, împreună cu Ghidul pentru finanțarea spitalelor publice locale aflate în subordinea autorităților publice locale din județul Timiș în cadrul schemei de minimis și modelul cererii de solicitare a  finanțării proiectului, se publică pe site-ul propriu al Consiliului Județean Timiș la adresa https://www.cjtimis.ro/consiliul-judetean-timis/activitate/finantari-nerambursabile/schema-de-minimis-pentru-spitale/.

Anterior Rezultatul probei selecția dosarelor de înscriere la concursul de recrutare organizat în data de 04 aprilie 2023 – proba scrisă, pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de Consilier, clasa I, grad profesional superior (ID 571.494) la Serviciul managementul proiectelor și strategii – Direcția de dezvoltare sustenabilă și investiții
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support