ANUNȚ SELECȚIE PARTENER
PROGRAMUL RO-CULTURA

JUDEȚUL TIMIȘ prin CONSILIUL JUDEȚEAN TIMIȘ, cu sediul în Timișoara, Bd. Revoluției din 1989, nr. 17, județul Timiș, cod poștal 300034, tel. 0256/406300, fax 0256/406306, www.cjtimis.ro, e-mail cjt@cjtimis.ro, CIF 4358029, reprezentat legal prin domnul Alin-Adrian NICA, în calitate de președinte al Consiliului Județean Timiș,
În conformitate cu prevederile OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, ale HG nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, ale Regulamentului Mecanismului Financiar al Spațiului Economic European (SEE) 2014-2021 și ale Ghidulului aplicantului – Apelul 1 „Restaurarea și revitalizarea monumentelor istorice” (Programul RO-CULTURA),
Anunță organizarea unei proceduri de selecție pentru încheierea unui acord de parteneriat cu entități de drept privat, în vederea implementării și derulării Proiectului „Reabilitarea, refuncționalizarea și revitalizarea Conacului Mocioni din Foeni, Județul Timiș”, acronim REVER-MOCIONI, cod CALL03-1, proiect finanțat prin Granturile SEE 2014–2021, în cadrul Programului de finanțare: PA14 „Antreprenoriat cultural, patrimoniu cultural și schimb cultural” (Programul RO-CULTURA), Apelul de proiecte 1 Restaurarea și revitalizarea monumentelor istorice.
Obiectivul general al Programului în care a fost depusă cererea de finanțare este „consolidarea dezvoltării economice și sociale prin cooperare culturală, antreprenoriat cultural și managementul patrimoniului cultural”, obiectivul apelului de proiecte fiind: „protejarea patrimoniului cultural prin restaurarea și revitalizarea monumentelor istorice și sprijinirea cooperării culturale între statele donatoare și România”.
Cerințele generale pe care trebuie să le îndeplinească partenerul pentru a fi selectat în vederea constituirii parteneriatului pentru implementarea Proiectului „Reabilitarea, refuncționalizarea și revitalizarea Conacului Mocioni din Foeni, Județul Timiș”, acronim REVER-MOCIONI, cod CALL03-1 sunt specificate în Ghidul solicitantului pentru Apelul 1 „Restaurarea și revitalizarea monumentelor istorice” (Programul RO-CULTURA), disponibil pe pagina de internet www.ro-cultura.ro.
Titlul proiectului: „Reabilitarea, refuncționalizarea și revitalizarea Conacului Mocioni din Foeni, Județul Timiș”, acronim REVER-MOCIONI, cod CALL03-1
Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea economică, socială și culturală a Județului Timiș prin punerea în valoare a Conacului Mocioni din Foeni, monument istoric de valoare națională și universală.
Principalele activități (obligatorii) ce vor fi derulate în cadrul proiectului:

 • activitatea privind gestionarea, monitorizarea și controlul proiectului;
 • activitatea privind restaurarea monumentului istoric;
 • activitatea privind organizarea de programe destinate dezvoltării de competențe/expertiză la locul de muncă;
 • activitatea privind implementarea planului de valorificare a monumentului restaurat.

Bugetul proiectului este de 16.969.459,77 lei
Profilul partenerului: Organizaţia parteneră se va implica activ şi va contribui efectiv la implementarea proiectului, alături de Promotorul de Proiect și de Partenerul de Proiect nr. 2. Aceasta trebuie să fie un ONG înfiinţat ca persoană juridică în România sau o societate comercială și să se încadreze în condițiile de eligibilitate prevăzute de Ghidul solicitantului.

Activitatea/Activitățile în care va fi implicată organizația parteneră:
Organizația parteneră va avea un rol esențial în activitatea privind implementarea planului de valorificare a monumentului restaurat. În Scrisoarea de intenție, candidații vor menționa activitățile obligatorii ale proiectului pentru care dispun de resursele materiale și umane necesare și vor furniza descrieri ale acțiunilor propuse în cadrul acestor activități, cu prezentarea elementelor considerate esențiale pentru obținerea rezultatelor așteptate și atingerea obiectivelor și a contribuției în parteneriat, cu accent pe valoarea adăugată adusă prin implicarea în proiect. Activitățile în care va fi implicată organizația parteneră sunt detaliate în anexa la prezentul Anunț.

Criterii de eligibilitate și selecție:
Condiții generale de eligibilitate

Partenerii pot fi entități legal constituite în România, precum:

 • organizație neguvernamentală care este constituită în baza Legii nr. 21/1924 pentru persoanele juridice (Asociații și Fundații) sau a Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările şi completările ulterioare; a fost înființată în urmă cu cel puțin 2 ani față de data de lansare a apelului de proiecte; activitatea sa este, printre altele, în sectoarele culturale și creative, astfel cum sunt definite în Regulamentul UE nr. 1295/2013 și poate desfășura activitățile propuse prin proiect potrivit documentelor statutare;
 • societate comercială care este constituită în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile (republicată), cu modificările şi completările ulterioare; se încadrează în categoria IMM (microîntreprindere, întreprindere mică sau întreprindere mijlocie, astfel cum sunt definite în Recomandarea 2003/361/CE); a fost înființată în urmă cu cel puțin 2 ani față de data de lansare a apelului de proiecte; activitatea sa, conform documentelor statutare/ constitutive, este, printre altele, în sectoarele culturale și creative, astfel cum sunt definite în Regulamentul UE nr. 1295/2013 și domeniul/-ile de activitate (clasa CAEN) vizat/-e de proiect și relevant/-e din perspectiva activităților derulate de partener în cadrul proiectului este/sunt înscris/-e în obiectul de activitate al societății la data depunerii proiectului (conform certificatului constatator ORC);
 • societate cooperativă care este constituită în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei (republicată), cu modificările şi completările ulterioare; se încadrează în categoria IMM (microîntreprindere, întreprindere mică sau întreprindere mijlocie, astfel cum sunt definite în Recomandarea 2003/361/CE); a fost înființată în urmă cu cel puțin 2 ani față de data de lansare a apelului de proiecte; activitatea sa, conform documentelor statutare/constitutive, este, printre altele, în sectoarele culturale și creative, astfel cum sunt definite în Regulamentul UE nr. 1295/2013 și domeniul/-ile de activitate (clasa CAEN) vizat/-e de proiect și relevant/-e din perspectiva activităților derulate de partener în cadrul proiectului este/sunt înscris/-e în obiectul de activitate al societății la data depunerii proiectului (conform certificatului constatator ORC);
 • instituție publică de cultură (muzeu, teatru, operă, operetă, filarmonică, bibliotecă, arhivă, centru cultural etc.).

Partenerul nu poate participa la procedura de selecție dacă:

 • partenerul este în faliment, în insolvență sau în lichidare, activitățile sale sunt sub administrare judiciară, face obiectul unui concordat preventiv, mandat ad-hoc sau alt acord încheiat cu creditorii, și-a suspendat activitatea comercială, face obiectul unor proceduri legate de aceste aspecte și se află în orice altă situație similară care ar decurge dintr-o procedură asemănătoare prevăzută de legislația sau reglementările europene și naționale;
 • partenerul nu și-a îndeplinit obligațiile cu privire la plata impozitelor și taxelor la bugetele locale și la bugetul de stat în conformitate cu legile în vigoare și nu beneficiază, în condițiile legii, de eșalonarea acestora ori de alte facilități în vederea plății acestora, inclusiv, după caz, a eventualelor dobânzi ori penalități de întârziere acumulate sau a amenzilor. Această condiție nu se aplică partenerilor din România atunci când valoarea obligațiilor de plată nete este mai mică de 1/12 din totalul obligațiilor datorate la bugetul de stat în ultimele 12 luni, respectiv valoarea obligațiilor de plată este mai mică de 1/6 din totalul obligațiilor datorate la bugetul local în ultimul trimestru;
 • partenerul sau reprezentantul legal au făcut obiectul unei hotărâri judecătorești rămase definitive (res judicata) pentru fraudă, corupție, participare la o organizație criminală, spălare de bani sau finanțarea terorismului, infracțiuni aferente terorismului sau infracțiuni legate de activități teroriste, exploatarea prin muncă a copiilor sau alte forme de trafic de persoane sau orice altă activitate ilegală care aduce atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene sau ale donatorilor publici internaționali, inclusiv condamnări definitive în cauze referitoare la obținerea și utilizarea fondurilor nerambursabile (europene și/sau provenind de la donatori publici internaționali) și a fondurilor publice naționale aferente acestora;
 • partenerul sau reprezentantul legal au fost condamnați printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă (res judicata) pentru o infracțiune legată de conduita lor profesională;
 • partenerul sau reprezentantul legal au făcut obiectul unei hotărâri judecătorești sau decizii administrative rămase definitive (res judicata) cu privire la o abatere profesională gravă, deoarece au încălcat legile, regulamentele sau standardele etice ale profesiei din care face parte solicitantul sau deoarece se fac vinovați de orice conduită abuzivă care le afectează credibilitatea profesională, atunci când această conduită trădează o intenție frauduloasă sau o neglijență gravă;
 • partenerul sau reprezentantul legal au încercat, direct sau prin interpuși, să obțină informații confidențiale sau să influențeze evaluatorii Operatorului de Program în timpul procesului de evaluare a cererilor de finanțare în cadrul prezentului apel de proiecte sau altor apeluri de proiecte derulate în cadrul Programului RO-CULTURA;
 • partenerul sau reprezentantul legal au furnizat informații false Operatorului de Program, nu furnizează sau nu sunt în măsură să prezinte informațiile/documentele justificative solicitate în vederea selecției proiectului pentru finanțare;
 • partenerul sau reprezentantul legal se află în orice situație de conflict de interese, definit în conformitate cu prevederile naţionale/europene în vigoare, care ar putea apărea în legătură cu prezentul apel de proiecte (un conflict de interese ar putea apărea mai ales ca urmare a unor interese economice, afinități politice sau naționale, legături familiale sau emoționale sau orice altă legătură relevantă sau orice alt interes comun);
 • partenerul sau reprezentantul legal au informat cu întârziere Operatorul de Program despre orice situație care ar constitui un conflict de interese ori ar putea da naștere unui conflict de interese;
 • partenerul este subiectul unei decizii de recuperare a unui ajutor de minimis/de stat ce a fost deja executată şi creanţa nu a fost integral recuperată;
 • partenerul este întreprindere în dificultate.

Capacitatea operațională
Fiecare partener are experiență în implementarea a cel puțin 1 proiect cu finanțare neramursabilă și/sau are experiență de cel puțin 6 luni în domeniul activităților relevante ale proiectului.

Capacitatea financiară a partenerului
Partenerul dispune de resurse financiare suficiente și stabile, precum și de competențele profesionale și calificările necesare pentru implementarea proiectului și asigurarea sustenabilității acestuia; dispune de resursele necesare pentru asigurarea cofinanțării ce îi revine din costurile eligibile ale proiectului; dispune de resursele necesare pentru finanţarea tuturor costurilor neeligibile (inclusiv a costurilor conexe) aferente proiectului, precum și pentru acoperirea eventualelor corecții financiare rezultate din implementarea proiectului, dacă este cazul.

Condițiile de eligibilitate, capacitatea operațională și financiară reprezintă criterii ELIMINATORII.
Condiții specifice

 • Experiența relevantă, dovedită prin completarea listei proiectelor implementate, semnată și ștampilată de reprezentantul legal;
 • Declarația pe proprie răspundere că suma care va fi solicitată ca asistență financiară nerambursabilă se încadrează în limitele prevăzute de Ghidul solicitantului;
 • Declaraţia pe propria răspundere că îndeplineşte condiţiile de eligibilitate prevăzute de Ghidul solicitantului.

Procedura de evaluare a partenerilor
Evaluarea partenerilor se va face în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut, conform grilei de evaluare.
Punctajul maxim posibil obţinut este de 100 puncte.
Se vor declara admişi participanţii care întrunesc un punctaj de peste 50 de puncte.
Vor fi declaraţi respinşi participanţii care întrunesc 50 de puncte sau mai puţin.
Vor fi declaraţi câştigători participanţii admişi care întrunesc numărul cel mai mare de puncte
pentru categoria vizată. În cazul retragerii câştigătorului, se va putea solicita pentru parteneriat următorul participant admis pe categoria vizată.
Consiliul Județean Timiș va selecta partenerii pentru activităţile prevăzute din Ghidul solicitantului.

Nr.Criteriul de selecțieDocumente justificativePunctaj
          1Experienţa potenţialilor parteneri în domeniul derulării de proiecte europene, constând în implementarea proiectelor cu finanţare nerambursabilă 0 proiecte implementate – 0 puncte1 proiect implementat – 10 puncte2 proiecte implementate – 15 puncte3 sau mai multe          proiecte implementate –                                         20 puncte-Lista proiectelor implementate, cu menționarea domeniului proiectului, obiective/activități, rezultate, buget, semnată în original de reprezentantul legal, -Copie conformă cu originalul după contract/e de finanțare și acord/uri de parteneriat (în cazul în care nu a fost lider de proiect), -Copie conformă cu originalul după raport/rapoarte de monitorizare la finalizarea implementării proiectului          20
              2Experienţa potenţialilor parteneri în domeniul managementului patrimoniului cultural A) -Partener în managementul unui obiectiv de patrimoniu – 10 puncte -Partener în managementul a două sau mai multe obiective de patrimoniu – 15 puncte     B) -Consultant în elaborarea/Elaborator a cel puțin 1 plan de revitalizare a patrimoniului – 15 puncte-Lista obiectivelor de patrimoniu pentru care organizația a derulat servicii de management, semnată în original de reprezentantul legal, -Copie conform cu originalul a contractului/contractelor de servicii și/sau parteneriatului din care să rezulte în mod clar implicarea în elaborarea planului de revitalizare a ptrimoniului, -Recomandare  din       partea beneficiarului/beneficiarilor (unitate administrativ – teritorială) privind modul de îndeplinire a obligațiilor/contractului, original sau copie conform cu originalul;              30
            3Experiența potențialului partener în furnizarea activităților relevante, prin experți cheie cu experiență specifică (dovedite cu CV depus la dosar) -1 expert cu experiență relevantă – 10 puncte -2 experți cu experiență relevantă – 20 puncte -3 experți sau mai mulți– 30 puncte-Lista experților implicați, scurtă descriere a experienței specifice, semnată în original de reprezentantul legal, -CV – uri ale experților ce vor fi implicați pe parcursul implementării proiectului, în original, -Declarație/declarații de disponibi- litate din partea experților declarați pentru implicare în cadrul proiectului, semnate în original, -Documente justificative din care să rezulte expertiza științifică în domeniul în care deține experiență specifică (acte de studii: diplome, certificate, etc. atestate de MEN).              30
        4Contribuția partenerului la activitățile proiectului; – Coordonarea unei activități relevante – 10 puncte; – Coordonarea  a          două     activități relevante – 20 puncte;-Detalierea modului de implicare și coordonare a activităților relevante din cadrul proiectului, semnat în original de reprezentantul legal        20
 TOTAL 100
Notă: Partenerii vor fi selectaţi în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut. Solicitanţii care nu îndeplinesc condiţiile de eligibilitate vor fi excluşi din procesul de selecţie.

DOSARUL DE CANDIDATURĂ
Exprimarea intenției pentru încheierea unui Acord de Parteneriat cu entităţi de drept privat, în vederea implementării și derulării proiectului „Reabilitarea, refuncționalizarea și revitalizarea Conacului Mocioni din Foeni, Județul Timiș”, acronim REVER-MOCIONI, cod CALL03-1, finanțat prin Granturile SEE 2014–2021, în cadrul Programului de finanțare: PA14 „Antreprenoriat cultural, patrimoniu cultural și schimb cultural” (Programul RO-CULTURA) se va realiza prin depunerea unui dosar, care va cuprinde obligatoriu următoarele documente:

 1. Scrisoare de intenţie, care va cuprinde, în mod obligatoriu:
 • denumire, adresă, număr de telefon, fax, e-mail, datele reprezentantului legal și numele și datele persoanei de contact pentru acest proces de selectie;
 • motivația participării organizației/societății în proiect alături de Consiliul Județean Timiș;
 • plus valoarea adusă proiectului.

2. Fişa partenerului (original, semnată şi ştampilată) – completată conform modelului din anexă;

3. Statutul organizaţiei/actul constitutiv prin care se face dovada eligibilităţii partenerului; (copie ştampilată şi semnată de reprezentantul legal);

4. Certificatul de atestare fiscală privind îndeplinirea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale la bugetul consolidat (Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală a Finanțelor Publice);

5. Descrierea experienţei relevante a participantului în activitățile care se doresc a fi implementate, însoțită de documente care atestă că participantul are experienţă relevantă – maxim 2 pagini;

6. Prezentarea resurselor materiale care pot fi puse la dispoziție;

7. Certificat de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului, act constitutiv şi/sau statut/ orice alt act de înfiinţare al organizaţiei în care sunt precizate tipurile de activităţi desfăşurate (copie ştampilată şi semnată de reprezentantul legal în original, pe fiecare pagină);

8. Declaraţie pe proprie răspundere privind evitarea conflictelor de interese şi a incompatibilităţilor;

9. Bilanţul contabil din ultimii trei ani înregistrat la Ministerul Finanţelor Publice şi balanţa analitică pentru luna precedentă depunerii documentelor, după caz.

10. Declaraţia pe propria răspundere (semnată şi stampilată de către reprezentantul legal) prin care îşi asumă să asigure resursele financiare şi umane necesare în implementarea proiectului, pe toată durata de implementare a acestuia;

11. Documente justificative pentru criteriul de selecție 1, așa cum sunt acestea descrise mai sus;
a) Lista proiectelor implementate, cu menționarea domeniului proiectului, obiective/activități, rezultate, buget, semnată în original de reprezentantul legal,
b) Copie conformă cu originalul după contract/e de finanțare și acord/uri de parteneriat (în cazul în care nu a fost lider de proiect)
c) Copie conformă cu originalul după raport/rapoarte de monitorizare la finalizarea implementării proiectului.

12. Documente justificative pentru criteriul de selecție 2, așa cum sunt acestea descrise mai sus;
a) Lista obiectivelor de patrimoniu pentru care organizația a derulat servicii de management, semnată în original de reprezentantul legal,
b) Copie conform cu originalul a contractului/contractelor de servicii și/sau parteneriatului din care să rezulte în mod clar implicarea în elaborarea planului de revitalizare a patrimoniului,
c) Recomandare din partea beneficiarului/beneficiarilor (unitate administrativ – teritorială) privind modul de îndeplinire a obligațiilor/contractului, original sau copie conform cu originalul;

13. Documente justificative pentru criteriul de selecție 3, așa cum sunt acestea descrise mai sus;
a) Lista experților implicați, scurtă descriere a experienței specifice, semnată în original de reprezentantul legal,
b) CV-urile experţilor cheie propuşi de participant pentru proiect care să ateste informaţiile despre educare și formare profesională vor respecta formatul Europass, în limba română – original;
c) Declarație/declarații de disponibilitate din partea experților declarați pentru implicare în cadrul proiectului, semnate în original.
d) Documente justificative din care să rezulte expertiza științifică în domeniul în care deține experiență specifică (acte de studii: diplome, certificate, curricula, etc., atestate MEN)

O descriere a contribuției partenerului la activitățile proiectului, în care să fie atinse cel puțin următoarele informații (maxim 5 pagini), semnată în original pe fiecare pagină:
a) Contribuția la activitățile relevante ale proiectului, pentru atingerea obiectivelor parteneriatului;
b) Prezentarea aspectelor considerate esențiale pentru obținerea rezultatelor asteptate;
c) Modul în care vor fi coordonate activitatea/activitățile în care partenerul dorește să se implice în calitate de coordonator;
d) Justificarea utilizării/implicării resurselor umane, materiale și financiare;
e) Graficul de îndeplinire a activităților coordonate.

Documentele elaborate de candidați vor respecta cerințele de redactare cu caractere Times New Roman, mărime caractere 12, spațiere la un rând.
Toate documentele vor fi îndosariate în ordinea solicitată mai sus, numerotate, opisate și semnate pe fiecare pagină de reprezentantul legal al solicitantului.
Organizaţiile/companiile interesate de încheierea Acordului de parteneriat, vor depune dosarul de candidatură la Registratura Consiliului Județean Timiș, în plic sigilat pe care se va înscrie:
„Dosar de candidatură pentru realizarea unui acord de parteneriat în vederea implementării și derulării proiectului „Reabilitarea, refuncționalizarea și revitalizarea Conacului Mocioni din Foeni, Județul Timiș”, acronim REVER-MOCIONI, cod CALL03-1, finanțat prin Granturile SEE 2014–2021, în cadrul Programului de finanțare: PA14 «Antreprenoriat cultural, patrimoniu cultural și schimb cultural» (Programul RO-CULTURA), Apelul de proiecte 1 Restaurarea și revitalizarea monumentelor istorice”.
În atenția d-nei Ruxandra Adam,
cu număr de înregistrare, în termen de 10 zile lucrătoare de Ia data publicării prezentului anunţ.

Persoană de contact: Șef Biroul pentru dezvoltare a turismului și evenimente – Ruxandra Adam, e-mail: ruxandra.adam@cjtimis.ro, tel. 0723038573.
Transmiterea eventualelor solicitări de clarificări de către aplicanţi se poate face până cu 3 zile lucrătoare înainte de data limită a depunerii dosarelor, la datele de contact furnizate mai sus, între orele 9.00 și 15.00. Transmiterea răspunsurilor la clarificările solicitate de aplicanţi se va efectua în termen de maxim două zile lucrătoare.
Propunerile de parteneriat eligibile vor fi selectate şi aprobate, în baza evaluării, de către comisia de selecţie, rezultatele selecţiei urmând a fi publicate pe site-ul Consiliului Județean Timiș – www.cjtimis.ro.
Candidații care nu au fost selectați pot depune contestații în termen de 24 de ore de la publicarea rezultatelor, prin aceeași modalitate ca pentru depunerea candidaturii. Contestația va fi soluționată de comisie în termen de 24 de ore de la expirarea termenului de depunere a contestației. Rezultatul contestației va fi comunicat la datele de contact furnizate de candidat.
UAT Județul Timiș îşi rezervă dreptul de a solicita clarificări în perioada de selecţie şi documente suport suplimentare partenerilor selectaţi (de ex. cazier fiscal, declaraţii pe propria răspundere suplimentare etc.), înainte de încheierea acordului de parteneriat.
După finalizarea selecţiei de parteneri aceştia vor avea obligaţia să obțină semnătură electronică digitală calificată și de a numi două persoane pentru a oferi informaţii în legătură cu parteneriatul şi completarea câmpurilor aferente partenerului din cadrul platformei emsc.ro-cultura.ro.

Anexa la anunțul de selecție partener la programul RO-CULTURA

Activități în cadrul proiectului „Reabilitarea, refuncționalizarea și revitalizarea Conacului Mocioni din Foeni, Județul Timiș”, acronim REVER-MOCIONI, în care va fi implicată organizația perteneră

Activitate/subactivitate conform CF (număr și denumire)Rezultate (directe și indirecte) și indicatori asociați conform CFRoluri și responsabiliăți
A.1 Gestionarea, monitorizarea și controlul proiectului  1.1 Restaurarea și revitalizarea monumentelor istorice -Clădiri monument istoric restaurate și valorificate cultural și economic (1)– este responsabil de implementarea și rapoartarea activităților proprii conform cererii de finanțare; – pregătește și transmite documentele necesare în vederea decontării cheltuielilor efectuate; – participă prin reprezentanții desemnați la întâlnirile echipei de proiect.
A3. Revitalizarea Conacului Mocioni prin implementarea planului de valorificare1.1 Restaurarea și revitalizarea monumentelor istorice  – Număr de profesioniști cu competențe/ expertiză dezvoltate la locul de muncă (8) – Planuri de valorificare a patrimoniului cultural construit implementate (1) Rezultat direct bilateral 1. Susținerea cooperării culturale internaționale in domeniul patrimoniului culturalNumăr de proiecte care implică cooperarea cu un partener de proiect din Statele Donatoare în domeniul patrimoniului cultural (1)– implementează Planul de valorificare acționând în 3 direcții: (i) consolidarea capacității comunității; (ii) activități artistice;  (iii) activități educative.  
A 3.1 Constituirea grupului de consultare și sprijin Prietenii conacului Mocioni1.1 Restaurarea și revitalizarea monumentelor istorice – Planuri de valorificare a patrimoniului cultural construit implementate (1) 1 Susținerea cooperării culturale internaționale in domeniul patrimoniului culturalNumăr de proiecte care implică cooperarea cu un partener de proiect din Statele Donatoare în domeniul patrimoniului cultural (1)– Inițiază și conduce procesul de constituire a grupului consultativ Prietenii conacului Mocioni; – elaborează regulamentul de funcționare a grupului consultativ și organizează întâlinirile acestuia.    
A3.2. Campanie de sensibilizare privind patrimoniul cultural și dezvoltarea comunitară1.1 Restaurarea și revitalizarea monumentelor istorice – Planuri de valorificare a patrimoniului cultural construit implementate (1) 1. Susținerea cooperării culturale internaționale in domeniul patrimoniului culturalNumăr de proiecte care implică cooperarea cu un partener de proiect din Statele Donatoare în domeniul patrimoniului cultural (1)– organizează 5 întâlniri cu minim 30 de persoane din comunitate, inclusiv elevi.  
A.3.3 „Fruhstuck Bănățan” la Conacul Mocioni – activitate pilot de valorificare a patrimoniului imaterial local1.1 Restaurarea și revitalizarea monumentelor istorice – Planuri de valorificare a patrimoniului cultural construit implementate (1) 1 Susținerea cooperării culturale internaționale in domeniul patrimoniului culturalNumăr de proiecte care implică cooperarea cu un partener de proiect din Statele Donatoare în domeniul patrimoniului cultural (1)– organizează evenimentul de valorificare  „Fruhstuck Bănățan” la Conacul Mocioni; – identifică și promovează 3 produse tradiționale.  
A 3.4. Organizarea a două vizite de studiu pentru consolidarea capacității de management al patrimoniului cultural1.1 Restaurarea și revitalizarea monumentelor istorice – Planuri de valorificare a patrimoniului cultural construit implementate (1)   1. Susținerea cooperării culturale internaționale in domeniul patrimoniului culturalNumăr de proiecte care implică cooperarea cu un partener de proiect din Statele Donatoare în domeniul patrimoniului cultural (1)– organizează o vizita de studiu în România, minim 3 zile și minim 3 obiective  puse în valoare, pentru  un număr de 8 persoane din unitatea de implementare și stakeholders.
A.3.5. Tabără pentru formarea tinerilor artiști și profesioniști activi în cultură și educație1.1 Restaurarea și revitalizarea monumentelor istorice – Număr de profesioniști cu competențe/ expertiză dezvoltate la locul de muncă (8) – Planuri de valorificare a patrimoniului cultural construit implementate (1) Rezultat direct bilateral 1. Susținerea cooperării culturale internaționale in domeniul patrimoniului cultural – Număr de proiecte care implică cooperarea cu un partener de proiect din Statele Donatoare în domeniul patrimoniului cultural (1)– organizează selecția participanților, analiza nevoii de instruire și suportul de curs; – organizează tabăra de formare, pe parcursul a 5 zile, pentru un număr de 10 tineri artiști (8 din România și 2 din Islanda).  
A3.6. Rezidență interdisciplinară de artă stradală și amenajare peisagistică1.1 Restaurarea și revitalizarea monumentelor istorice – Planuri de valorificare a patrimoniului cultural construit implementate (1) Rezultat direct bilateral 1. Susținerea cooperării culturale internaționale in domeniul patrimoniului culturalNumăr de proiecte care implică cooperarea cu un partener de proiect din Statele Donatoare în domeniul patrimoniului cultural (1)– efectuează activitățile de pregătire a rezidenței: definirea temei, selectarea artiștilor/peisagiștilor; – identifică direcția artistică de comun acord cu mebrii comunității – selectează locațiile pentru intervenții artistice; – organizează activitățile de rezidență interdisciplinară de artă stradală și amenajare peisagistică (2 săptămâni, cu 4 artiști vizuali și 2 peisagiști).
A.3.7. Rezidență de artă vizuală și mobilitatea artiștilor islandezi1.1 Restaurarea și revitalizarea monumentelor istorice – Planuri de valorificare a patrimoniului cultural construit implementate (1) Rezultat direct bilateral 1. Susținerea cooperării culturale internaționale in domeniul patrimoniului culturalNumăr de proiecte care implică cooperarea cu un partener de proiect din Statele Donatoare în domeniul patrimoniului cultural (1)– efectuează activitățile de pregătire a rezidenței: definirea temei, selectarea artiștilor (5 pictori, 2 fotografi și un artist video); – organizează 4 zile de mobilitate, câte 2 zile la sfârșit de săptămână, la Timișoara, pentru artiștii islandezi  – organizează activitățile de rezidență de artă vizuală (2 săptămâni, cu implicarea a 8 artiști, din care 2 islandezi, specializați în pictură, fotografie și video);  -organizează un vernisaj și o expoziție cu rezultatele rezidenței; – concepe un catalog pe baza lucrărilor realizate, ca bază pentru viitoarea colecție de artă a conacului Mocioni.
A.3.8. Expoziții itinerante și mobilitatea artiștilor români1.1 Restaurarea și revitalizarea monumentelor istorice – Planuri de valorificare a patrimoniului cultural construit implementate (1) Rezultat direct bilateral 1. Susținerea cooperării culturale internaționale in domeniul patrimoniului culturalNumăr de proiecte care implică cooperarea cu un partener de proiect din Statele Donatoare în domeniul patrimoniului cultural (1)-realizează expoziția itineranta selectând lucrările din cele două rezidențe organizate; – publică Catalogul expoziției, bilingv, român și englez, cu un rezumat în islandeză; – asigură transferul temporar al expoziției în Islanda.
A.3.9. Activități de educație interculturală și diversitate culturală1.1 Restaurarea și revitalizarea monumentelor istorice – Număr de profesioniști cu competențe/ expertiză dezvoltate la locul de muncă (8) – Planuri de valorificare a patrimoniului cultural construit implementate (1) Rezultat direct bilateral 1. Susținerea cooperării culturale internaționale in domeniul patrimoniului culturalNumăr de proiecte care implică cooperarea cu un partener de proiect din Statele Donatoare în domeniul patrimoniului cultural (1)– Elaborarea metodologiei și a materialelor suport, în colaborare cu partenerul islandez. (Manual de educație interculturală în forma digitală) – realizează min. 15 sesiuni de sensibilizare privind diversitatea culturală în școli (min.350 de elevi) – realizează min. 25 de sesiuni de educație interculturală (săptămânal, valorificând punctul muzeal din conac și centrul de documentare, pentru min. 500 elevi pe durata a 3 ore) – revizuiește și adaptează conceptul în vederea utilizării în perioada de sustenabilitate
A.3.10. Activități de educație pentru patrimoniu1.1 Restaurarea și revitalizarea monumentelor istorice – Număr de profesioniști cu competențe/ expertiză dezvoltate la locul de muncă (8) – Planuri de valorificare a patrimoniului cultural construit implementate (1) Rezultat direct bilateral 1 Susținerea cooperării culturale internaționale in domeniul patrimoniului culturalNumăr de proiecte care implică cooperarea cu un partener de proiect din Statele Donatoare în domeniul patrimoniului cultural (1)– Elaborarea metodologiei și a materialelor suport, în colaborare cu partenerul islandez (Manual de educație pentru patrimoniu în forma digitală); – realizează min. 15 sesiuni de sensibilizare privind patrimoniul cultural în școli (min. 350 de elevi); – realizează min. 25 de sesiuni de educație pentru patrimoniu (săptămânal, valorificând punctul muzeal din conac și centrul de documentare, pentru min. 500 elevi pe durata a 3 ore); – revizuiește și adaptează conceptul în vederea utilizării în perioada de sustenabilitate.
A.3.11 “Ziua Conacului Mocioni” – serată culturală la Conacul familiei Mocioni1.1 Restaurarea și revitalizarea monumentelor istorice – Planuri de valorificare a patrimoniului cultural construit implementate (1) Rezultat direct bilateral 1 Susținerea cooperării culturale internaționale in domeniul patrimoniului cultural – Număr de proiecte care implică cooperarea cu un partener de proiect din Statele Donatoare în domeniul patrimoniului cultural (1)– organizează  evenimentul “Ziua Conacului Mocioni” pentru număr de cca. 120 de persoane  
A.4 Dezvoltarea competențelor și instruirea personalului implicat în managementul obiectivului de patrimoniu cultural                                         1.1 Restaurarea și revitalizarea monumentelor istorice -Număr de profesioniști cu competențe/expertiză dezvoltate la locul de muncă (8)  – nominalizează reprezentanții proprii la cursuri de formare profesională; – asigură managementul eficient al monumentului istoric, prin reprezentanții proprii, în perioada de implementare.

Menționăm că în cadrul componentei de revitalizare, responsabilitate a partenerului național, singura activitate care s-a realizat a fost cea de formare profesională a 4 dintre membrii echipei de proiect.
Toate celelalte activități și obligațiile aferente acestora vor fi asumate de noul partener care va fi ales în urma procedurii de selecție.

Anterior <strong>Anunță organizarea unei proceduri de selecție pentru încheierea unui acord de parteneriat cu entități de drept privat, în vederea implementării și derulării Proiectului „Reabilitarea, refuncționalizarea și revitalizarea Conacului Mocioni din Foeni, Județul Timiș”, acronim REVER-MOCIONI, cod CALL03-1, proiect finanțat prin Granturile SEE 2014–2021, în cadrul Programului  de finanțare: PA14 „Antreprenoriat cultural, patrimoniu cultural și schimb cultural” (Programul RO-CULTURA), Apelul de proiecte 1 Restaurarea și revitalizarea monumentelor istorice.</strong>
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support