Consiliul Județean Timiș organizează concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de consilier, clasa I, grad profesional superior, la Serviciul de dezvoltare teritorială și transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Timiș

 

În conformitate cu prevederile art. 618 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. II din Legea nr. 203 din 16 septembrie 2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, Consiliul Județean Timiș organizează concurs de recrutare în vederea ocupării funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior la Serviciul de dezvoltare teritorială și transport, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Timiș, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână, în data de 27.09.2021 – proba scrisă.

 

 1. Funcția publică de execuție vacantă pentru care se organizează concursul de recrutare, în vederea ocupării acesteia:

 

 1. Consilier, clasa I, grad profesional superior la Serviciul de dezvoltare teritorială și transport – ID (426.061);

 

 1. Potrivit art. 465 alin. (1) lit. a) – k) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
 1. a) să aibă cetățenia română și domiciliul în România;
 2. b) să cunoască limba română, scris și vorbit;
 3. c) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniți;
 4. d) să aibă capacitate deplină de exercițiu;
 5. e) să fie apți din punct de vedere medical și psihologic să exercite o funcție publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităților specializate acreditate în condițiile legii;
 6. f) să îndeplinească condițiile de studii și vechime în specialitate prevăzute de art. 468 (1) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019;
 7. g) să îndeplinească condițiile specifice, conform fișei postului, pentru ocuparea funcției publice;

 

 

 1. h) să nu fi fost condamnată pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni care împiedică înfăptuirea justiției, infracțiuni de fals ori a unei infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției publice, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
 2. i) să nu-i fi fost interzis dreptul de a ocupa o funcție publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârșit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condițiile legii;
 3. j) să nu fi fost destituită dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
 4. k) să nu fi fost lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică.

 

 1. Condiții referitoare la studiile necesare participării la concursul de recrutare:
 2. a) studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul de licență inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale sau ingineria transporturilor.

 

 1. Condițiile minime de vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării funcțiilor publice de execuție:

Potrivit art. 468 alin.(1) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, condițiile minime de vechime în specialitatea studiilor necesare participării la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Timiș, sunt de minimum 7 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, pentru ocuparea funcției publice de execuție de grad profesional superior.

 

 1.          Probele stabilite pentru concurs:

Potrivit art. 618 alin. (10) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, coroborat cu art. 46 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, concursul va consta în 3 etape succesive, după cum urmează:

 1. a) selecția dosarelor de înscriere;
 2. b) proba scrisă;
 3. c)

Probele de concurs se notează cu puncte de la 1 la 100, iar promovarea fiecărei probe se face ca urmare a obținerii punctajului minim de 50 de puncte pentru fiecare din probe.

Potrivit art. 618 alin.(11) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, se pot prezenta la următoarea probă numai candidații declarați admiși la proba precedentă. 

Candidații sunt rugați să prezinte la intrarea în sală buletinul/cartea de identitate. Lipsa acestuia/acesteia atrage neparticiparea la probele de concurs.

 

 1.         Condiţii de desfășurare a concursului:

Concursul de recrutare se va organiza la sediul Consiliului Județean Timiș, b-dul. Revoluției din 1989, nr. 17, Timișoara, cu respectarea următorului orar:

 1. a) în data de 09.2021, ora 10,00 – proba scrisă;
 2. b) interviul, în conformitate cu prevederile art. 55 alin. (1) și alin. (2) și art. 56 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.

Dosarele de concurs se depun la secretariatul comisiei de concurs, la sediul Consiliului Județean Timiș – Serviciul de resurse umane, organizare, salarizare, cam. 326, în termen de 20 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Consiliului Județean Timiș: www.cjtimis.ro și pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, respectiv, de la data de 27.08.2021 până la data de 15.09.2021, inclusiv, în intervalul orar: 09:00 – 15:00.  

Persoana de contact – Georgeta Grigorescu, consilier I superior, telefon 0256406547, e-mail: georgeta.grigorescu@cjtimis.ro.

 

 1. Documentele necesare înscrierii:

În vederea participării la concurs, candidații vor depune în perioada 27.08.2021 – 15.09.2021, inclusiv, la secretariatul comisiei de concurs, conform art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, următoarele documente necesare înscrierii:

 1. a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, care se poate descărca de pe site-ul cjtimis.ro, secțiunea Informații publice – Formulare tip concurs, care va fi înregistrat la Registratura Consiliului Județean Timiș;
 2. b) curriculum vitae, modelul comun european;
 3. c) copia actului de identitate;
 4. d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor și altor documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări;
 5. e) copia carnetului de muncă și, după caz, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice;
 6. f) copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
 7. g) cazierul judiciar;
 8. h) declarația pe propria răspundere sau adeverința care să ateste calitatea sau lipsa calității de lucrător al securității sau colaborator al acesteia, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere.

Modelul orientativ al adeverinţei menţionate la lit. e) este prevăzut în anexa nr. 2D din H.G. nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare. Adeverinţele care au un alt format decât cel prevăzut, trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa nr. 2D şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.

 

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății Publice.

 

Copiile de pe actele necesare înscrierii se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

 

 

 

 1. Bibliografia, tematica și atribuțiile postului:

 

 1. Constituția României, republicată.
 2. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:
 • Partea I – Dispoziții generale;
 • Partea a III-a – Administrația publică locală:

Titlul I Dispoziții generale

Titlul V Autoritățile administrației publice locale – cap. I, cap. II, cap. VI, cap. VII, cap. VIII

Titlul VII Alte dispoziții aplicabile administrației publice locale

 • Partea a VI-a Statutul funcționarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administrația publică și evidența personalului plătit din fonduri publice
 • Partea a VII-a Răspunderea administrativă;
 1. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 2. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 3. Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 246/2006 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare;
 4. Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului european și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători (forma consolidată în 2017);
 5. Regulamentul (CE) nr. 1073/2009 al Parlamentului european și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piața internațională a serviciilor de transport cu autocarul și autobuzul (forma consolidată în 2013);
 6. Prevederile Legii nr. 92/2007 serviciilor de transport public local, cu modificările și completările ulterioare;
 7. Prevederile Ordonanței Guvernului 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările și completările ulterioare;
 8. Prevederile Legii nr. 51/2006 serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 9. Prevederile Legii nr.98/2016 privind achiziţiile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 10. Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
 11. Prevederile Legii nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu modificările și completările ulterioare;
 12. Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, cu modificările și completările ulterioare.

 

Candidații vor avea în vedere, la studierea actelor normative din bibliografia stabilită, pentru susținerea concursului, inclusiv republicările, modificările și completările acestora.

 

Atribuțiile postului

 1. a) Identificarea în mod permanent a informațiilor de interes public, care privesc activitatea sau care rezultă din activitatea serviciului;
 2. b) Asigură transparența serviciului în colaborările cu alte structuri din Consiliul Judeţean Timiş;
 3. c) Asigură implementarea și monitorizarea Sistemului de control intern managerial în cadrul serviciului;
 4. d) Colaborează cu Direcția Regională de Statistică Timiș în gestionarea bazei de date cu privire la infrastructura edilitară a județului Timiș, întreține și dezvoltă baza electronică de date din cadrul serviciului;
 5. e) Întocmirea, centralizarea și actualizarea rapoartelor și situațiilor de sinteză pentru infrastructura edilitară din județul Timiș aferente proiectelor în care participă Consiliul Judeţean Timiş;
 6. f) Monitorizează implementarea Strategiei de dezvoltare a județului Timiș în vederea atingerii obiectivelor și viziunii de dezvoltare a județului în domeniul serviciilor de utilități publice;
 7. g) Comunică și întocmește rapoarte aferente activităților GAL-urilor, acolo unde Consiliul Judeţean Timiş este membru;
 8. h) Cooperează cu consiliile locale în vederea stabilirii modului de acțiune în activități comune cu Consiliul Judeţean Timiş pentru realizarea proiectelor comune;
 9. i) Participă la activitățile asumate de Consiliul Judeţean Timiş, în limitele legii, aferente participării acestuia în proiecte care derivă din aplicarea legislației adecvate pentru dezvoltarea județeană;
 10. j) Participă în comitetele și comisiile care supun atenției Consiliului Judeţean Timiş nevoile instituției care apar în strategile și planurile de dezvoltare a mobilității județene și naționale;
 11. k) Participă în grupurile de lucru comune, organizate de autoritățile publice locale pentru a avea viziune de dezvoltare integrată la nivelul teritoriului implicat și a județului;
 12. l) Monitorizarea investițiilor de alimentare cu apă și canalizare din județul Timiș derulate prin Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL);
 13. m) Acordarea consultanței de specialitate unităților administrativ-teritoriale beneficiare ale PNDL;
 14. n) Transmiterea, la solicitarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, de informații privind obiectivele de investiții alimentare cu apă și canalizare din județul Timiș, pentru UAT-urile care au solicitat finanțare prin PNDL;
 15. o) Participarea la întocmirea acordurilor de asociere cu unitățile administrativ-teritoriale din județul Timiș pentru cofinanțarea proiectelor;
 16. p) Primirea și verificarea, în colaborare cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) Apă-Canal Timiș, a documentației privind virarea de credite pentru proiectele de infrastructură de apă și apă uzată, la care Consiliul Județean Timiș participă cu fonduri;
 17. r) Colaborarea cu instituții din județ (SC Aquatim SA, Administrația Bazinală de Apă Banat, Agenția pentru Protecția Mediului Timiș, ADI Apă-Canal Timiș, ADI Distribuție Gaz Timiș Est/Vest/Centru/Sud/Nord), foruri administrative la nivel local, județean și central;
 18. s) Susținerea ADI-urilor și asociațiilor de utilitate publică din care Consiliul Județean Timiș face parte, inclusiv rapoarte de activitate, plată cotizații etc;
 19. t) Realizarea seturilor de date spațiale aferente serviciului public de transport, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
 20. u) Stabilirea, ajustarea și modificarea tarifelor de călătorie pentru serviciul public de transport județean de persoane;
 21. v) Acordarea asistenței de specialitate autorităților administrației publice locale, la solicitarea acestora, în organizarea serviciilor publice locale de transport elevi;
 22. x) Îndeplineşte în limitele competenţei şi alte atribuţii rezultate din acte normative sau încredinţate de şeful ierarhic superior sau de către preşedintele Consiliului Judeţean Timiş;
 23. z) Îndeplineşte atribuțiile prevăzute în ROF al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Timiș.
Anterior Fără dosare cu șină. CJT caută firmă IT pentru o platformă digitală complexă
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support