Anunț: Consiliul Județean Timiș organizează examen de promovare în grad profesional imediat superior, pentru promovarea în funcția publică de execuție – consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional principal – Serviciul de achiziții publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Timiș, în data de 27.09.2021 – proba scrisă

Nr. 19.608/25.08.2021

 

A N U N Ţ
privind organizarea examenului de promovare în grad profesional imediat superior, pentru promovarea în funcția publică de execuție – consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional principal – Serviciul de achiziții publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Timiș,
în data de 27.09.2021 – proba scrisă

 

În conformitate cu prevederile art. 618 alin. (22) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare și art. 126¹ din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Județean Timiș organizează examen de promovare în grad profesional imediat superior, consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional principal la Serviciul de achiziții publice, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Timiș, în data de 27.09.2021 – proba scrisă.

 

I. DENUMIREA FUNCȚIEI PUBLICE, ÎNCADRAREA ACESTEIA ÎN STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A INSTITUȚIEI ȘI CONDIȚIILE DE PARTICIPARE LA EXAMENUL DE PROMOVARE:

1. Funcția publică de execuție pentru care se organizează examenul de promovare imediat superior:

a) consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional asistent (ID 454927)

Potrivit prevederilor art. 476 alin. (1), alin. (2) lit. a), art. 477 alin.(1), art. 478 și art. 479 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, candidatul trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
   a) să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;

b) să fi obținut cel puțin calificativul “bine” la evaluarea performanțelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;

   c) să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată.

 


II. PROBELE STABILITE PENTRU EXAMEN:

Potrivit art. 618 alin. (10) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 46 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, examenul va consta în 3 etape succesive, după cum urmează:
a) selecția dosarului de înscriere;
b) proba scrisă;
c) interviul.
Probele de examen se notează cu puncte de la 1 la 100, iar promovarea fiecărei probe se face ca urmare a obținerii punctajului minim de 50 de puncte pentru fiecare din probă.
Potrivit art. 618 alin. (11) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, se poate prezenta la următoarea probă numai candidatul declarat admis la proba precedentă.
Candidatul este rugat să prezinte la intrarea în sală buletinul/cartea de identitate. Lipsa acestuia/acesteia atrage neparticiparea la probele de examen.


III. CONDIŢII DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI:


Examenul de promovare se va organiza la sediul Consiliului Județean Timiș, b-dul. Revoluției din 1989, nr. 17, Timișoara, cu respectarea următorului orar:
a) în data de 27.09.2021, sala 310, ora 10,00 – proba scrisă;
b) interviul, în conformitate cu prevederile art. 55 alin. (1) și alin. (2) și art. 56 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.
Dosarul de înscriere la examen se depune la secretariatul comisiei de examen, la sediul Consiliului Județean Timiș – Serviciul de resurse umane, organizare, salarizare, cam. 324, în termen de 20 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Consiliului Județean Timiș: www.cjtimis.ro și la avizierul instituției, respectiv, de la data de 25.08.2021 până la data 13.09.2021, inclusiv.
Persoana de contact: Bâzu Sorin – consilier I superior – Serviciul de resurse umane, organizare, salarizare, telefon 0256/406.505, e-mail: sorin.bazu@cjtimis.ro.


IV. DOCUMENTELE NECESARE ÎNSCRIERII:

În vederea participării la examen, candidatul va depune până la data de 13.09.2021, inclusiv, la Serviciul de resurse umane, organizare, salarizare, conform art. 127 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, următoarele documente necesare înscrierii:
   a) copie a carnetului de muncă sau adeverinţa eliberată de Serviciul de resurse umane, organizare, salarizare în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
  b) copii ale rapoartelor de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani de activitate;
  c) adeverinţa eliberată de Serviciul de resurse umane, organizare, salarizare în vederea atestării situaţiei disciplinare a funcţionarului public, în care se menţionează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sancţiune disciplinară, care să nu fi fost radiată;
  d) formularul de înscriere, prevăzut în anexă, precum și pe pagina de internet, http://www.cjtimis.ro/informatii-publice/formulare-tip-concurs.html#main-menu.

Copiile actelor necesare înscrierii se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de examen.


V. BIBLIOGRAFIA ȘI ATRIBUȚIILE POSTULUI:


1. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
2. Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 – Norme metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
3. Legea nr. 101/2016 privind privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
4. Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului nr. 98 din 14 decembrie 2017 privind funcţia de control ex-ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordului- cadru, sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii;
5. Constituția României, republicată;
6. Titlul I si II ale părții a VI-a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
7. Instrucțiunea nr. 1/2021 privind modificarea contractului de achiziţie publică/contractului de achiziţie sectorială/acordului-cadru.
8. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
9. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Candidatul va avea în vedere, la studierea actelor normative din bibliografia stabilită, pentru susținerea examenului, inclusiv republicările, modificările și completările acestora.


ATRIBUȚIILE POSTULUI

a) Colaborează la întocmirea, după caz, la actualizarea Strategiei anuale și a Programului anual al achiziţiilor publice potrivit necesităților transmise de compartimente/birouri/servicii ale CJ Timiș;
b) Întreprinde demersurile necesare pentru înregistrarea/reînnoirea/recuperarea înregistrării autorității contractante în SEAP sau recuperarea certificatului digital, dacă este cazul, precum și înregistrarea /obținerea certificatului calificat emis în ierarhie publică pentru semnătura electronică;
c) Elaborează documentația de atribuire și documentele suport în cazul organizării unui concurs de soluții, a documentației de concurs, pe baza necesităților transmise de compartimentele de specialitate;
d) Publică în SEAP anunțurile de intenție, participare, atribuire, concesionare (servicii și lucrări publice), tip erată, anunțurile de modificare a clauzelor contractuale,precum și anunțurile de publicitate pentru achizițiile directe;
e) Demarează, derulează și finalizează procedurile pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică şi a acordurilor – cadru de bunuri, servicii şi lucrări, a contractelor de concesiune de servicii şi lucrări publice;
f) Demarează procedurile de achiziție publică în baza documentațiilor transmise de către departamentele din cadrul CJT și a celor subordonate (caiet de sarcini, tema de proiectare, contractul de achiziție publică verificat în prealabil și confirmat prin semnătură de către serviciul juridic, precum și referatul de fundamentare privind elaborarea strategiei de contractare); Documentațiile primite pentru derularea procedurile legale de achiziție publică vor fi verificate și repartizate de către șeful ierarhic superior;
g) Înaintarea raportului procedurii/achiziției directe compartimentului de specialitate pentru semnarea contractului de achiziție publică sau emiterea notei de comandă;
h) Pe parcursul întregului proces de achiziţie publică, la adoptarea oricărei decizii, trebuie avute în vedere următoarele principii:nediscriminarea; tratamentul egal; recunoaşterea reciprocă; transparenta; proportionalitatea; eficienta utilizării fondurilor; asumarea răspunderii. Toate acestea urmărind reducerea timpilor necesari lansării unei proceduri de achiziţie publică; reducerea timpului necesar semnării contractelor de achiziţie publică; eliminarea elementelor de natură subiectivă care ar putea influenţa deciziile în procesul de achiziţie publică;
i) Constituie şi păstrează dosarul achiziţiei publice;
j) Propune spre aprobare componenţa comisiilor de evaluare pentru fiecare contract care urmează a fi atribuit prin întocmirea unui referat de necesitate aprobat de ordonatorul principal de credite, redactează dispoziția privind numirea comisie de evaluare;
k) Întocmeşte documentele necesare restituirii garanţiilor de participare;
l) Elaborarea punctului de vedere referitor la contestațiile înregistrate împreună cu toți membrii comisiei de evaluare, înclusiv semnarea acestuia de către toți membrii comisiei
m) Participă în comisiile de evaluare a ofertelor în calitate de președinte al comisiei pe bază de dispoziţie scrisă;
n) Derulează achiziţii publice pentru unele proiecte cu finanţare europeană, prin nominalizarea în unităţile de implementare a proiectelor;
o) Realizează activităţi prevăzute în cererea de finanţare, în calitate de membru în unitațile de implementare, în vederea implementării proiectelor finanțate din fonduri europene;
p) Participă la inventarierea anuală a mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar;
q) Colaborează la raportarea rezultatelor obţinute conducerii CJ Timiş, prin şeful serviciului ;
r) Răspunde cu profesionalism în termenele stabilite la adresele repartizate și cu respectarea strictă a intervalului de timp precizat;
s) Întocmește răspunsuri, conforme cu legislația în vigoare și în limita competențelor sale profesionale, la solicitările formulate în baza Legii 544/2001, privind liberul acces la informațiile publice;
t) Adresele elaborate către terți, se comunică cu confirmare de primire în scris, fax, email;
u) Respectă și aplică cu strictețe prevederile legale pe baza cărora își desfășoară activitatea, cunoaște temeinic legislația și alte reglementări legale;
v) Respectă cerinţele generale şi specifice funcţionării instituţiei pentru realizarea şi menţinerea calităţii activităţilor pe care le desfăşoară in conformitate cu standardul SREN ISO 9001:2008 şi cu documentaţia sistemului de management al calităţii;
w) Indeplineste atributiile prevăzute in ROF al aparatului de specialitate al CJTimis , aprobat prin HCJ nr 14/29.01.2019 precum și Regulamentul intern al CJ Timis
x) Respectă și pune în aplicare procedurile operaționale, aprobate la nivelul Consiliului Județean Timiș.

Anterior Evenimente culturale ale săptămânii, în organizarea instituțiilor CJ Timiș
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support