Page 1 - Agenda CJT an IV - Nr.27 aprilie 2021
P. 1

CJT


            Agendă                                         imiș
         ....................................................................................................................................................
                                 Periodic de informare administrativă

                           l Anul IV l Nr. 27 l Aprilie 2021 l Tiraj 100.000 l Se distribuie gratuit l


      Din sumar:          Un buget orientat pe investiții

      O nouă
      organigramă
      la Consiliul         pentru relansarea economiei

      Județean Timiș

              pag. 2      Dragi timișeni,                                    rea unui proiect, fie prin votare.
                       Traversăm o perioadă difici-                             Este un instrument prin care
      La Timișoara         lă, marcată de scăderi economi-                              se încurajează transparența în
      s-a deschis          ce, cu o influență mai mare decât                             administrație și se crește încre-
                                                                  derea cetățenilor în instituție.
                     aceea din 2008. Așa că a trebuit
      primul centru         să venim cu o nouă strategie                             Cei care doresc să propună idei
      de vaccinare în        bugetară, una în care cheltuieli-                             viabile sunt invitați să cunoască
                     le pentru investiții trebuie să pri-
                                                                  modul în care sunt alocate resur-
      regim             meze celor pentru funcționare.                             sele la nivelul întregului județ și
                                                                  felul în care funcționează Consi-
                     Abordarea este să avem un bu-
      non-stop           get care să promoveze cheltui-                              liul Județean Timiș. Bugetul par-
                     rea responsabilă a banului pu-                            ticipativ responsabilizează și le
               pag 4    blic, cu stimularea investițiilor.                           dă oamenilor posibilitatea să se
                     Am dorit ca prin modificarea                             implice și nu doar să comenteze
      Se aude freamăt        organigramei să promovăm ma-                               de pe margine. Un astfel de bu-
      dinspre noul         nagementul profesionist și vom                              get încurajează creativitatea și
                                                                  apropierea de administrația pu-
                     continua și prin modificările de
      stadion            la structurile subordonate. Sunt                             blică, iar cetățenii activi au po-
                     convins că aceste principii vor                            sibilitatea să configureze acțiuni
              pag. 5    duce la eficientizare și la promo- la elaborarea bugetului. Doar proiecte finanțate se vor îndrep- în domenii care îi afectează în
                     varea investițiilor, pentru că rolul prin investiții putem vorbi de ta fondurile menționate. Este mod direct. Pe scurt, bugetul
      Conacul Mocioni        unui buget orientat pe investiții relansarea economiei. În acest momentul în care timișenii pot participativ poate fi sintetizat în
      din Foeni va fi        este necesar pentru relansa- fel, strategia bugetară se schim- să se implice nemijlocit și să de- trei expresii-cheie: capacitarea
                     rea economiei. Eu cred sincer bă total, iar de la insistarea pe cidă ce inițiative sunt prioritare cetățenilor, implicarea activă și
      reabilitat          că modelul creșterii României cheltuielile de funcționare, vom pentru ei. În acest fel, cetățenii înțelegerea alocării bugetare.
                     bazată pe consum, pe produse trece pe cele de investiții. O depășesc nivelul în care erau     Alin Nica,
              pag. 8    de import, trebuie schimbat. De altă noutate este că cetățenii doar consultați și încep să con- Președintele Consiliului
                     aici am plecat când am purces vor putea decide direct spre ce tribuie concret, fie prin înscrie- Județean Timiș
      Consiliul Județean Timiș a adoptat bugetul                                    150.000 lei pentru studiul de fezabilitate.

                                                                100.000 de lei sunt prevazuti, de
                                                              asemenea, pentru documentația nece-
      de venituri și cheltuieli pentru anul 2021                                    sară în vederea demolării Stadionului
                                                              ”Dan Păltinișanu” din Timișoara.
                                                                Alte 250.000 de lei au fost alocați
                                                              pentru un concurs de soluții pentru ridi-
        Consilierii județeni din Timiș au lectare legume – fructe în județul Timiș 9.500.000 lei; Locuinte ANL la Giroc carea unui imobil de servicii și o parcare
      adoptat bugetul de venituri și cheltuieli al – comuna Tomnatic – 6.000.000 lei. – Consiliul Județean asigură utilități, pro- etajată pe terenul fostului Centru Militar
      județului, stabilind modul în care se vor  Sunt și obiective noi de investiții care iectare, taxe avize, acorduri – 2.192.000 Zonal de pe strada Sf Ioan (langa Piața
      împărți banii aflați la dispoziție. Bugetul au bani prevăzuți în proiectul de buget lei; Reabilitarea, Refunctionalizarea si 700). Tot pentru diferite studii, Consiliul
      pe 2021 al CJT este de 785.321.000 lei, al județului și care sunt moștenite de la Revitalizarea Conacului Mocioni din Fo- Județean Timiș a alocat bani: Parc ino-
      mai mare decât anul trecut, când era fosta administratie: Centru de recupera- eni – 1.500.000 lei.    vativ (500.000 lei); Reabilitare/Moder-
      635.000.000 lei, si a fost aprobat cu re pentru copii cu dizabilități „Speranța”  Consiliul Județean Timiș și-a pro- nizare infrastructura feroviară Reșița
      28 de voturi pentru și 7 abțineri, Pen- – 9.500.000 lei; Bazin de înot didac- pus să amenajeze o terasă suspendată – Nord – Timișoara Nord cu extensie
      tru funcționarea aparatului CJT au fost tic în orașul Jimbolia – județul Timiș – pe Bastion, astfel că a alocat suma de Voiteni – Stamora Moravița – frontieră
      prevăzuți 337.028.000 de milioane lei,                                    (200.000 lei) și Centru regional inter-
      pentru dezvoltare 165.915.000 și pen-                                    modal de transport marfă (150.000lei).
      tru investitii aproximativ 285.015.000 lei.                                   Inspectoratul pentru Situații de Urgență
      Comparativ, anul trecut pentru funcționare                                    Timiș primește 3.500.000 lei pentru di-
      era alocată suma de 355.000.000 lei, iar                                     ferite investiții: Construirea unei stații de
      pentru dezvoltare și investiții aproximativ                                   pompieri la Făget – 270.000 lei; diverse
      280.000.000 lei. Cu o parte din banii de                                     achiziții – 6 containere de stins incendii
      investiții, Consiliul Județean Timiș con-                                  – 1.640.000 lei, o autospecială de pri-
      tinuă o serie de lucrări deja începute:                                  mă intervenție – 422.000 lei, o cisternă
      –Modernizare DJ 691 Dumbravița – Au-                                       de mare capacitate pentru transport apă
      tostradă: lărgirea la 4 benzi a sectorului                                    – 476.000 lei, zece bărci pneumatice –
      km 2+725 (sens giratoriu) - Centura Timi-                                    65.000 lei, analizator de gaze – 290.000
      şoara şi Centura Timişoara - Autostrada                                     lei, echipamente radio/tv - 75.000 lei. De
      A1 – 21.000.000 lei; Modernizare drum                                      asemenea, sunt prevăzute sume pentru
      județean DJ 693 pentru interconectare                                    diferite constructii si reparații. Capito-
      la A1 (AR) și pod peste Mureș la Pecica                                     lul Învățământ primește 15.086.000 de
      județul Arad – 9.591.000 lei; Reabilitarea                                    lei din bugetul județului Timiș în care sunt
      infrastructurii de navigație a canalului                                   prevăzute diferite investiții în școlile spe-
      Bega – cofinanţare – 545.000 lei (proiec-                                    ciale din subordinea Consiliului Județean
      tul prevede reluarea navigației pe Bega                                     Timiș, dar și cheltuieli de funcționare.
      până la granița cu Serbia); Centru de co-                                            Continuare în pagina 6
   1   2   3   4   5   6