Page 1 - 25
P. 1

CJT


            Agendă                                         imiș
         ....................................................................................................................................................
                                 Periodic de informare administrativă

                           l Anul IV l Nr. 25 l Februarie 2021 l Tiraj 100.000 l Se distribuie gratuit l


      Din sumar:          „Primele 100 de zile ale mandatului.

      Conducerea
      Consiliului
      Județean Timiș a       Se poate, mergem mai departe”
      reluat audiențele
      cu publicul

               pag 2      Dragi timișeni,                                    13,6 la sută valoarea proiecte­
      Controale           primelor 100 de zile din manda­                              lor depuse, performanță care
                       Am prezentat un raport al
                                                                  ne­ar putea chiar plasa în topul
      sincronizate         tul de președinte al Consiliului                           administrațiilor europene. Nu am
      pentru depășirea       Județean Timiș. Așa cum am                              uitat nici de proiectele începute
                     mai precizat, consider că este
                                                                  de altă administrație, pe care
      tonajului pe         un demers de responsabilitate                             am căutat să le îmbunătățesc
      drumurile           publică pe care îl am față de                            și să le urgentez, știind cu câtă
                     dumneavoastră, cei care sunteți
                                                                  nerăbdare sunt așteptate. Se
      județene           total îndreptățiți să cunoașteți                            poate observa, de asemenea,
               pag 4    cât mai îndeaproape activitățile                             că o serie de proiecte trecute în
                     și rezultatele mele din poziția de
                                                                  programul la care făceam referi­
      Împreună pentru        lider al administrației județene.                           re au fost deja demarate sau se
                     Sper ca acest prim bilanț să fie
                                                                  află în implementare, ceea ce
      ca Timișul să fie       și un argument în favoarea ide­                              confirmă seriozitatea, puterea
      lider economic,        ii că programul de guvernare                             de muncă și dorința noastră de
                     locală cu care m­am prezentat
                                                                  implicare, dar ne dă și un imbold
      după Capitală         în fața cetățenilor înaintea ale­                           pentru activitatea viitoare. Pri­
               Pag 5    gerilor nu a fost nicidecum doar                             mele 100 de zile ne­au arătat,
                     un act electoral, ci un document
                                                                  iată, că se poate. Mergem mai
      Conacul Mocioni        pragmatic care să urmărească  timișenilor. Fără investiții, un proiectele europene, de a im­ departe! Alin Nica,
                                    județ nu poate avea pretenții pulsiona activitatea de atrage­
                     tot ceea ce eu și echipa mea
      din Foeni va intra      ne dorim să realizăm pentru  să se dezvolte, de aceea am re de bani europeni și sunt bu­ Președintele Consiliului
                                                                        Județean Timiș
      în circuitul turistic     Timiș. Este un prim document  toată convingerea că doar prin curos că am reușit, în ultimele  Mai jos este prezentată o
                                    accelerarea acestora ne putem două luni ale anului trecut, să
                     care indică și viziunea mea pri­
      timișean           vind dezvoltarea județului, una  atinge obiectivul asumat, acela creștem cu peste zece la sută  sinteză a raportului menționat,
               pag 8    care pornește în primul rând  de a duce Timișul la nivel euro­ gradul de absorbție al fondu­ care poate fi studiat mai
                                    pean. În această idee se înscrie rilor europene. În doar 100 de
                     de la investiții, ele fiind motorul
                                                                  amănunțit pe site-ul Consiliului
                     necesar creșterii calității vieții  și preocuparea de a dinamiza zile, am reușit să creștem cu  Județean Timiș, www.cjtimis.ro
      Sinteza raportului primelor trei luni de activitate                                   Se urmărește modernizarea cor­
                                                                  pului central al spitalului, mon­
                                                                  tarea de geamuri din aluminiu,
      De la preluarea mandatului de către noul președinte al CJ Timiș, Alin Nica                       nu din PVC, izolație rezistentă
                                                                  complet la incendiu, instalarea
        Președintele Consiliului Ju­ a terenului necesar prin expro­ Huniade și contractarea lucră­ al CJ Timiș, pentru renovarea  unui sistem de avertizare de
      de țean Timiș, Alin Nica, a pre­ prieri la noul drum de legătură rilor la Palatul Baroc se înscrie Bibliotecii Județene Timiș, s­au  avarie sau scurtcircuit, sistem

      zentat public raportul de acti­ între A1, Aeroport și Centură. în registrul activităților legate de realizat demersuri pentru rea­ de stingere incendii pe bază
      vitate al primelor trei luni de la De asemenea, au fost inițiate patrimoniu.    bilitarea Conacului Mocioni de  de gaz sau vapori inerți. Tot în
      preluarea mandatului.     demersuri pentru demararea   Referitor la aspectele cultu­ la Foeni, iar Muzeul de Artă a  domeniul sănătății, s­au inițiat
        Punctul central al activității proiectului autostrăzii Moravița rale, a fost facilitată o investiție fost recunoscut ca muzeu de  demersurile de realizare a unei
      a fost creșterea calității vieții – Timișoara.     de cinci milioane de lei pentru importanță națională. construcții modulare ATI, pe fon­
      timișenilor prin investiții în in­ La capitolul investiții, a fost Fabrica de decoruri a Teatrului  Printre investițiile nou inițiate  duri europene. Vorbim de 22 de
      frastructura de sănătate, cea lansată licitația pentru bazinul de Național Timișoara, s­au făcut se numără demararea scrierii  paturi în cadrul unei construcții
      rutieră și cea aferentă protecției                                           permanente care va fi amplasa­
      sociale. Absorbția fondurilor                                             tă lângă Oncogen și conectată
      europene, o prioritate a Pro­                                            printr­o pasarelă cu Unitatea de
      gramului de Guvernare Locală,                                              Primiri Urgențe și noul CT de la
      a beneficiat de o atenție deo­                                           Spitalul Județean. Suma nece­
      sebită. Astfel, suma fondurilor                                           sară investiției se ridică la 3 mi­
      nerambursabile încasate a fost                                             lioane de euro.
      cu peste 3 milioane lei mai mare                                              În domeniul protecției socia­
      (13.6 milioane) față de primele                                           le, s­au depus trei proiecte euro­
      10 luni ale lui 2020 (10.4 milioa­                                           pene noi, în valoare de 22.8 mi­
      ne). De asemenea, aici se adau­                                             lioane lei, prin Direcția Generală
      gă plățile făcute prin PNDL. În                                          de Asistență Socială și Protecție
      acest caz, suma încasată între                                             a Copilului. De asemenea, pe
      24 octombrie și 31 decembrie e                                             POIM, FEDR și SEE s­au depus
      mai mult decât dublă față de pe­                                            patru proiecte noi în valoare de
      rioada anterioară a anului (36.6,                                            18.3 milioane lei.
      față de 15.6 milioane lei).  înot pe care Consiliul Județean demersuri la Ministerul Culturii unui proiect în valoare de 10  Iată că în doar 100 de zile
        În ceea ce privește infra­ Timiș îl va construi la Jimbolia pentru alocarea sumei de 30 de milioane de euro pentru Spita­ s­au depus proiecte de 41.1
      structura, a fost lansată licitația și au fost susținute la nivel gu­ milioane de lei pentru Sala 2 a lul Județean Timișoara, pentru milioane lei, ceea ce raportat la
      publică pentru serviciile de reali­ vernamental proiectele de an­ Teatrului Național Timișoara, a care se va solicita finanțare cele 14 proiecte existente, cu
      zare a studiului de fezabilitate, a vergură ale județului. Inițiativa fost alocată suma de 3.1 mili­ prin Programul de redresare și un buget de 302 milioane lei, în­
      proiectului tehnic și de obținere pentru renovarea Conacului oane de lei, din bugetul propriu reziliență al Comisiei Europene. seamnă o creștere de 13,6%.
   1   2   3   4   5   6