Comunicat de presă

Ultima actualizare: Gabriel Rosu, în data de 17.11.2015

13.11.2015

CONSILIUL JUDEȚEAN TIMIȘ, în conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administratia publică, actualizată, organizează Dezbatere Publică privind  elaborarea  Proiectului de Hotărâre privind aprobarea Strategiei şi a Programului Strategic Multianual  de Dezvoltare Economico-Socială a județului Timiș pentru perioada 2015-2020 (2023), precum şi a Planului de Acțiune al județului Timiș pentru perioada  2015 – 2016, pentru pregătirea, promovarea și implementarea proiectelor de investiții.

Dezbaterea publică  se va desfășura  la sediul Consiliului Județean Timiș, b-dul Revoluției  din 1989 nr.17, Timișoara, în data de 20.11.2015, ora 10:00, în  Sala  Multifuncțională  din incinta Palatului Administrativ.

Facem precizarea că, în scopul sporirii   gradului de transparență la nivelul întregii administrații publice locale,  respectiv  prin informarea în prealabil, din oficiu, a persoanelor asupra problemelor de interes public care urmează să fie dezbătute de autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, precum şi asupra proiectelor de acte normative și prin  consultarea cetăţenilor şi a asociaţiilor legal constituite, la iniţiativa autorităţilor publice, în procesul de elaborare a proiectelor de acte normative, proiectul de act normativ, menționat mai sus, a fost supus consultării publice începând cu data de 7 octombrie 2015, fiind organizată și o dezbatere publică, inițială, în data de 9 noiembrie 2015,  la inițiativa Asociației Spirit Bănățean.

Ținând cont de  amploarea proiectului ce urmează a fi aprobat, apare ca necesară și oportună organizarea unei a doua sesiuni de dezbateri publice.

În vederea desfășurării dezbaterii publice în conformitate cu prevederile legale și în condiții optime, pentru asigurarea dreptului la liberă exprimare, recomandările, propunerile, sugestiile și opiniile cu valoare de recomandare vor  fi depuse în scris la responsabilul  pentru relația cu societatea civilă în aplicarea prevederilor Legii nr.52/2003, d-na Paraipan Cornelia-Mihaela, e-mail cornelia.paraipan@cjtimis.ro, până vineri, 20 noiembrie  2015, ora 09:00, cu specificarea articolului sau articolelor din proiectul de act normativ, data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.

Proiectul de act normativ supus dezbaterii va fi prezentat de către serviciul public desemnat cu întocmirea acesteia, în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Județean Timiș nr.212/18.12.2013, respectiv ADETIM - Agenția de Dezvoltare Economico-Socială Timiș.

Anterior începerii dezbaterii publice fiecare participant care intenționează să ia cuvântul, va fi trecut într-un tabel nominal de prezență, unde se vor menționa și datele de identificare sau reprezentare.

Luările de cuvânt  se vor desfășura în ordinea înscrierilor, fiecare participant având posibilitatea de a  lua cuvântul o singură dată, timpul alocat fiind de 5 minute.

Dezbaterea publică  se va încheia în momentul în care toți solicitanții înscriși la cuvânt și-au exprimat recomandările cu referire concretă doar la proiectul de act normativ în discuție, urmând ca minuta să fie adusă la cunoștință publică, pe site-ul propriu și la sediul autorității, în termen de 10 zile calendaristice.