• Biroul Audit Public Intern

  Ultima actualizare: VIOREL IESAN, în data de 12.02.2019

  Componenţa Biroului Audit Public Intern este urmatoarea:

  Nr. crt. Nume Prenume Funcţie E-mail Telefon
  1 RUS MIRELA LETIŢIA Şef birou mirela.rus@cjtimis.ro 0256/406338
  2 CRĂGUIA CRISTINA-MONICA Auditor superior cristina.craguia@cjtimis.ro 0256/406339
  3 VIDULESCU ARTHUR RODRIGO Auditor superior arthur.vidulescu@cjtimis.ro 0256/406340
  4 TOMUȚA ANCA-PARASCHIVA Auditor superior anca.tomuta@cjtimis.ro 0256/406340
  5 MLADIN MIHAELA Auditor superior mihaela.mladin@cjtimis.ro 0256/406340

  Biroul Audit Public Intern nu are program de relaţii cu publicul.

  Audit Public Intern - activitatea functional independenta si obiectiva, care da asigurari si consiliere conducerii pentru buna administrare a veniturilor si cheltuielilor publice, perfectionand activitatile entitatii publice; ajuta entitatea publica sa isi indeplineasca obiectivele printr-o abordare sistematica si metodica, care evalueaza si imbunatateste eficienta si eficacitatea sistemului de conducere bazat pe gestiunea riscului, a controlului si a proceselor de administrare.

  Auditul public intern se exercita asupra tuturor activitatilor desfasurate de Consiliul Judetean Timis, inclusiv asupra activitatilor institutiilor si a serviciilor publice aflate sub autoritatea Consiliului Judetean Timis si care nu au propriul compartiment de audit public intern, cu privire la formarea si utilizarea fondurilor publice precum si la administrarea bunurilor din domeniul public si privat al judetului.

  In coformitate cu prevederile art.10, alin.1 din Legea 672/2002– Lege privind auditul public intern, serviciul de audit public intern este in subordinea directa a presedintelui Consiliului Judetean si, prin atributiile sale, nu trebuie sa fie implicat in elaborarea procedurilor de control intern si in desfasurarea activitatilor supuse auditului public intern.

  ATRIBUŢIILE BIROULUI AUDIT PUBLIC INTERN:

  Atribuţii, activităţi, operaţiuni

  1. Biroul de audit public intern trebuie sa exercite urmatoarele atributii:

  a) elaboreaza Normele metodologice specifice Consiliului Judetean Timis avizate de U.C.A.A.P.I.( Unitatea Centrala de Armonizare a Auditului Public Intern);

  b) elaboreaza proiectul planului anual de audit public intern ;

  c) efectueaza activitati de audit public intern pentru a evalua daca sistemele de management financiar si control, ale Consiliului Judetean Timis aparat

  propriu si ale institutiilor din subordinea Consiliului Judetean Timis, sunt transparente si sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate,

  economicitate, eficienta si eficacitate;

  d) informeaza UCAAPI despre recomandarile neinsusite de catre conducatorul entitatii publice auditate, precum si despre consecintele acestora;

  e) raporteaza periodic asupra constatarilor, concluziilor si recomandarilor rezultate din activitatile sale de audit;

  f) elaboreaza raportul anual al activitatii de audit public intern;

  g) in cazul identificarii unor iregularitati sau posibile prejudicii, raporteaza imediat presedintelui Consiliului Judetean Timis si

  structurii de control intern abilitate.

  2. Biroul de audit intern auditeaza, cel putin o data la 3 ani, fara a se limita la acestea, urmatoarele:

  a) angajamentele bugetare si legale din care deriva direct sau indirect obligatii de plata, inclusiv din fondurile comunitare;

  b) platile asumate prin angajamente bugetare si legale, inclusiv din fondurile comunitare;

  c) Vanzarea, gajarea, concesionarea sau inchirierea de bunuri din domeniul privat al Consiliului Judetean Timis;

  d) Concesionarea sau inchirierea de bunuri din domeniul public al Consiliului Judetean Timis ;

  e) Constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare si stabilire a titlurilor de creanta, precum si a facilitatilor acordate la incasarea acestora;

  f) alocarea creditelor bugetare;

  g) sistemul contabil si fiabilitatea acestuia;

  h) sistemul de luare a deciziilor;

  i) sistemele de conducere si control, precum si riscurile asociate unor astfel de sisteme;

  j) sistemele informatice.

  CARTA AUDITULUI INTERN

  NOŢIUNI GENERALE

  Carta auditului intern stabileste drepturile si obligatiile auditorilor interni si urmareste:

  • sa informeze despre obiectivele si metodele de audit;
  • sa clarifice misiunea de audit;
  • sa stabileasca regulile de lucru intre auditor si auditat;
  • sa promoveze regulile de conduita.

  Auditul public intern, este definit ca activitate functional independenta si obiectiva, care da asigurari si consiliere conducerii pentru buna administrare a veniturilor si cheltuielilor publice, perfectionand activitatile institutiei publice. Ajuta institutia publica sa-si indeplineasca obiectivele printr-o abordare sistematica si metodica, care evalueaza si imbunatateste eficienta si eficacitatea sistemului de conducere bazat pe gestiunea riscului, a controlului si a proceselor de administrare.

  Auditul public intern se exercita asupra tuturor activitatilor desfasurate de Consiliul Judetean Timis, inclusiv asupra activitatilor institutiilor si serviciilor publice aflate sub autoritatea Consiliului Judetean Timis, cu privire la formarea si utilizarea fondurilor publice precum si la administrarea bunurilor din domeniul public si privat al judetului.

  Actele normative care stau la baza desfasurarii activitatii de audit public intern sunt:

  • Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern;
  • Normele Metodologice Proprii nr.4473/2003 privind exercitarea auditului public intern in cadrul Consiliului Judetean Timis;
  • O.M.F.nr.880/2002 pentru aprobarea Codului privind conduita etica a auditorului intern.
  • procedurile operationale ale serviciului audit public intern

  I. OBIECTIVELE SI ATRIBUTIILE BIROULUI DE AUDIT PUBLIC INTERN

  Obiectivele biroului de audit public intern sunt:

  • de a ajuta institutia publica atat in ansamblul cat si structurile sale prin intermediul opiniilor si recomandarilor:  sa gestioneze mai bine riscurile; sa asigure o mai buna administrare si pastrare a patrimoniului; sa asigure o mai buna monitorizare a conformitatii cu regulile si -procedurile existente; sa asigure o evidenta contabila si un management informatic , fiabile si corecte; sa imbunatateasca calitatea managementului, a controlului si auditului intern; sa imbunatateasca eficienta si eficacitatea operatiunilor.

  Atributiile biroului de audit public intern sunt :

  a) elaboreaza normele metodologice proprii;

  b) elaboreaza proiectul planului anual de audit public intern;

  c) efectueaza activitati de audit public intern pentru a evalua daca sistemul de management financiar si control al Consiliului Judetean Timis-aparat propriu si ale institutiilor si serviciilor publice aflate sub autoritatea Consiliului Judetean Timis, sunt transparente si sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienta si eficacitate. In acest sens auditeaza cel putin o data la trei ani urmatoarele:

  • angajamentele bugetare si legale din care deriva direct sau indirect obligatiile de plata, inclusiv din fondurile comunitare;
  • platile asumate prin angajamente bugetare si legale, inclusiv din fondurile comunitare;
  • vanzarea, gajarea,concesionarea sau inchirierea de bunuri din domeniul public si privat al statului aflate in administrarea Consiliului Judetean Timis;
  • constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare si stabilire a titlurilor de creanta, precum si a facilitatilor acordate la incasarea acestora;
  • alocarea creditelor bugetare;
  • sistemul contabil si fiabilitatea acestuia;
  • sistemul de luare a deciziilor;
  • sistemele de conducere si control intern precum si riscurile asociate unor astfel de sisteme;
  • sistemul informatic;

  d) Informeaza presedintele Consiliului Judetean Timis asupra constatarilor, concluziilor si recomandarilor rezultate din activitatile de audit precum si modul in care acestea au fost insusite de catre conducatorul institutiei auditate;

  e) Informeaza structurile teritoriale ale UCAAPI ( Serviciul Audit Public Intern din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice Timis) despre recomandarile neinsusite si despre consecintele acestora;

  f) Instiinteaza in termen de 3 zile presedintele Consiliului Judetean Timis si structura de control intern abilitata asupra identificarii unor iregularitati sau posibile prejudicii constatate in timpul misiunii de audit intern. Auditorul intern desfasoara audituri ad-hoc, respectiv misiuni de audit public intern cu caracter exceptional, necuprinse in planul anual de audit public intern.

  II. ROLUL AUDITULUI PUBLIC INTERN

  Rolul auditul public intern este sa sprijine presedintele Consiliul Judetean Timis si conducatorii institutiilor si serviciilor publice aflate sub autoritatea Consiliului Judetean Timis in identificarea si evaluarea riscurilor semnificative contribuind la imbunatatirea sistemelor de management al riscurilor, sa supravegheze si sa evalueze eficacitatea acestui sistem.

  Auditul public intern trebuie sa evalueze riscurile aferente operatiilor si sistemelor informatice ale entitatii publice privind:

  • fiabilitatea si integritatea informatiilor financiare si operationale;
  • eficacitatea si eficienta operatiilor;
  • protejarea patrimoniului;
  • respectarea legilor reglementarilor si contractelor.

  Fiind constient ca procedurile de audit public intern nu pot garanta ca toate riscurile semnificative au fost detectate, auditorul intern trebuie sa dea dovada de o vigilenta sporita in ceea ce priveste riscurile semnificative susceptibile sa afecteze obiectivele, activitatile si resursele entitatii publice.

  In cursul misiunilor, auditorii interni vor identifica toate riscurile, inclusiv cele care exced perimetrului misiunii, in cazul in care acestea sunt semnificative.

  III. ACCESUL AUDITORILOR INTERNI LA INFORMATII SI DOCUMENTE

  Biroul de audit public intern are acces sau poate solicita toate datele si informatiile utile si probante (inclusiv cele in format electronic) pe care le considera relevante pentru scopul si obiectivele misiunii de audit public intern, utilizand principiul circuitului auditului (pista de audit).

  Conform prevederilor art. 21lit.d) din Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern “ refuzul personalului de executie sau de conducere implicat in activitatea auditata, de a prezenta documentele solicitate, cu ocazia efectuarii misiunilor de audit public intern” constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 300 RON la 500 RON.

  IV. RELATIILE CU INSTITUTIA AUDITATA

  1. Contactarea responsabililor institutiei auditate,Conducatorul institutiei auditate este informat inainte de inceperea misiunii de audit public intern printr-o “ Notificare “ cu privire la data declansarii misiunii de audit.

  2. Realizarea misiunii la fata locului, Auditul trebuie sa fie realizat intr-un climat de incredere, asigurat prin insusi rolul auditului public intern, care in esenta vizeaza imbunatatirea functionarii institutiei si raspunde intereselor acesteia. La acesta contribuie atat sedinta de deschidere cat si transmiterea cartei de audit public intern.

  Sedinta de deschidere permite prezentarea obiectului misiunii, definirea conditiilor sale materiale, stalirea intalnirilor si a contactelor, si diminuarea perturbarilor in functionarea institutiei.

  3. Transmiterea rezultatelor, Constatarile si recomandarile sunt aduse la cunostinta institutiei auditate pe masura obtinerii acestora, daca ele prezinta importanta. Raspunsurile conducatorului institutiei auditate reprezinta un element de validare si de corectare pentru auditor, fara a fi necesar sa se astepte finalizarea raportului. Acestea pot sa determine corectarea aprecierii auditului si reorientarea cercetarilor sale.

  Fiecare misiune duce la organizarea unei reuniuni de incheiere, la fata locului, prin care se realizeaza informarea responsabililor institutiei auditate asupra observatiilor principale relevante, validarea acestor observatii si aplicarea primelor masuri corective de catre cei interesati.

  Proiectul de raport de audit public intern se transmite la structura auditata. Acesta poate trimite in maxim 15 zile de la primirea raportului, punctele sale de vedere, care vor fi analizate de auditorii interni.

  In termen de 10 zile de la primirea punctelor de vedere, biroul de audit public intern organizeaza reuniunea de conciliere cu institutia auditata, in cadrul careia se analizeaza constatarile in vederea acceptarii recomandarilor formulate si finalizarea raportului de audit public intern.

  Seful biroului de audit public intern trimite raportul de audit public intern, finalizat, impreuna cu rezultatele concilierii presedintelui Consiliului Judetean Timis pentru analiza si avizare.

  Raportul finalizat, avizat de catre presedintele Consiliului Judetean se transmite institutiei auditate.

  4. Urmarirea recomandarilor Conducatorul institutiei auditate trebuie sa propuna un plan de actiune insotit de un calendar de implementare a recomandarilor cuprinse in proiectul de raport de audit public intern. In cursul reuniunii de conciliere acestea sunt analizate si acceptate de comun acord.

  Conducatorul institutiei auditate trebuie sa asigure urmarirea aplicarii planului de actiune si trebuie sa informeaze biroul de audit public intern asupra modului de implementare a recomandarilor.

  5. Responsabilitatea structurii auditate

  Responsabilitatea institutiei auditate in aplicarea recomandarilor consta in:

  • elaborarea unui plan de actiune, insotit de un calendar privind indeplinirea acestuia;
  • stabilirea responsabililor pentru fiecare recomandare;
  • punerea in practica a recomandarilor;
  • comunicarea periodica a stadiului progresului actiunilor;
  • evaluarea rezultatelor obtinute.

   

  6. Responsabilitatea biroului de audit public intern:

  Biroul de audit public intern verifica si raporteaza la organul ierarhic imediat superior, dupa caz, asupra progreselor inregistrate in implementarea recomandarilor si stadiul implementarii recomandarilor.

  REGULI DE CONDUITĂ:

  Auditorul:

  • are acces la toate datele in cadrul misiunii sale si trebuie sa respecte secretul profesional in ceea ce priveste informatiile colectate.
  • exercita o functie de evaluare independenta, care se concretizeaza in recomandari.
  • trebuie sa respecte codulprivind conduita etica.;
  • trebuie sa semnaleze imediat, pe linie ierarhica, fraudele de orice tip si neregulile grave care fac obiectul auditului.