• Prezentare ARE

  Ultima actualizare: Administrator, în data de 24.01.2013

  Adunarea Regiunilor Europene (ARE)

            ARE este o organizaţie independentă a regiunilor şi cea mai largă reţea de cooperare interregională din toată Europa, reprezentând 13 organizaţii interregionale şi 250 regiuni din 30 de ţări.

  Misiunea ARE:

            ARE este un for democratic, prin care membrii săi îşi pot exprima proprille ambiţii politice şi pot să activeze împreună atât la nivel european cât şi la nivel internaţional. Membrii săi pot să facă schimburi de experienţă şi de know-how şi să dezvolte proiecte de cooperare. ARE respectă diversitatea regiunilor Europei şi traduce această diversitate în forţă. Promovează subsidiaritatea, structurile regionale democratice şi excelenţa în guvernarea regională; de asemenea face posibil ca regiunile să reprezinte liantul esenţial între cetăţeni şi Europa.

  1985 – 2005
  Principalele reuşite ale regiunilor Europei
   
            ARE a fost fondat în 1985 de către 47 regiuni şi 9 organizaţii interregionale, cu scopul de a intensifica vocea şi poziţia Regiunilor Europei. După 20 de ani progresul este impresionant, cu noi perspective pentru regiunile Europei.
            Mai mult de 15 ţări au implementat reforme de stat creând noi autorităţi regionale sau au întărit rolul regiunilor existente. “Declaraţia ARE cu privire la regionalizare în Europa” (1996) a contribuit semnificativ la procesul de descentralizare, regionalizare în majoritatea statelor Europei, aducând responsabilitatea politică mai aproape de cetăţeni.
            Începând cu Actul Unic European (1986), rolul regiunilor în procesul luării de decizii de la nivelul UE a crescut permanent. Ca un rezultat al conlucrării interregionale în anul 1994 au fost fondate Comisia Regiunilor şi Congresul Autorităţilor Locale şi Regionale din Europa, ca organisme consultative ale autorităţilor regionale şi locale pe lângă Uniunea Europeană, respectiv Consiliul Europei. Astăzi principiul subsidiarităţii şi conceptul coeziunii teritoriale sunt incluse în Tratatele Europene şi regiunile sunt recunoscute ca parteneri cheie în proiectul european.
            Politica regională şi de coeziune a devenit al doilea ca importanţă la nivel european după Politica Agrară Comună (CAP), contribuind la procesul de a face Europa mai relevantă pentru cetăţeni. Înainte de adoptarea Actului Unic European în 1986, Fondurile Structurale, create în 1975 cu scopul de a reduce disparităţile regionale, au însemnat doar 25 % din bugetul Comunităţii; astăzi în schimb Fondurile Structurale reprezintă 41% din bugetul UE.
            Datorită campaniei acerbe din perioada 2000-2004, ARE a reuşit de asemenea sa se implice în protejarea serviciilor de interes general în domeniul culturii, educaţiei, sănătăţii şi a serviciilor social reglementate prin prevederile pieţei interne a UE şi utilizate ca produse comerciale, prin asigurarea unui vot unanim în diferite circumstanţe.
            Din 1989, chiar dinainte de căderea zidului din Berlin, ARE a început să primească regiuni din Europa Centrală şi de Est pregătindu-le pentru momentul aderării la UE. În acest context programul ARE Centurio de specializare şi schimb de experienţă pentru reprezentanţii acestor regiuni a jucat un rol crucial.
            20 000 de tineri participanţi la programul Eurodyssey a ARE au câştigat experienţa profesională în locurile de muncă puse la dispoziţie în regiunile partenere.
            Ca un ultim aspect ARE a făcut posibile schimbul de experienţă şi posibilitatea de a învăţa unul de la altul, promovând cooperările interregionale şi transfrontaliere pentru beneficiul cetăţeanului.
            ARE numără în prezent 250 de regiuni membre din rândul statelor membre ale Consiliului Europei şi 13 membrii organizaţii interregionale.

  Viziunea ARE:

  ARE-este o sfera a Europei, acolo unde:
  • regiunile sunt recunoscute ca piloni ai democraţiei şi parteneri cheie în proiectul european;
  • guvernarea regională înseamnă o autonomie lărgită, legitimitate şi eficienţă şi un spaţiu de întâlnire cu aşteptările reale ale cetăţenilor;
  • unde schimbul de idei, de know-how şi de experienţă între regiuni contribuie la o mai bună înţelegere mutuală şi îi apropie mai tare pe cetăţenii Europei.

  Obiectivele strategice ale ARE:

  • Încurajarea dialogului politic şi schimbului de experienţă între regiunile Europei;
  • Conlucrarea pentru a putea influenţa politicile naţionale, europene şi internationale;
  • Sprijinirea proiectelor de cooperare interregionale şi transfrontaliere;
  • Dezvoltarea excelentei în guvernările regionale prin transfer de know-how şi bună practică
  • Să promoveze democraţia regională şi subsidiaritatea în Europa;
  • Să protejeze şi să promoveze diversitatea regională în toate expresiile ei;
  • Să dezvolte abilitatea regiunilor de a face Europa relevanta pentru cetăţenii ei.

  Ce va trebui sa facem?

  Principalele activitati din cadrul ARE:
            Strangerea informaţiilor şi diseminarea lor: monitorizarea reglementărilor europene şi a acordurilor internaţionale, în vederea posibilităţii de a informa in prealabil membrii cu privire la orice modificari care vor putea afecta competenţele acestora;
            Pledoarie: pentru implementarea strategiei de lobby interregional şi luarea de iniţiative, în vederea influenţării politicilor cu impact pentru regiuni de la nivel naţional, european şi international.
            Reţea: identificarea subiectelor de interes comun pentru regiuni; elaborarea de răspunsuri comune, schimbul de experienţă şi găsirea de soluţii comune;
            Pregătirea de expertize: activarea ca un centru european de expertiză regională şi de practica inovativă;
            Implementarea de programe şi proiecte: pregătirea sprijinului pentru noi proiecte, parteneriate şi reţele interregionale.

  De cine este coordonat ARE?

  Organele de conducere ARE, compuse din reprezentanţi regionali aleşi din cadrul regiunilor membre includ:
  • Preşedintele
  • Adunarea Generală - toţi mebrii
  • Biroul politic - reprezentanţi nominalizati de regiunile membre a fiecarei ţări şi aleşi pentru doi ani de către Adunarea Generală
  • Prezidiu - preşedinte, doi vicepreşedinţi, vicepreşedintele trezorier şi preşedintii celor patru comisii, aleşi pentru doi ani de Adunarea Generală.

  Cine poate deveni membru?

  Calitatea de membru ARE

            Membrii ARE sunt regiunile, cu alte cuvinte acele administraţii-guverne alese la nivel imediat următor structurilor centrale-naţionale şi împuternicite cu auto-guvernare politică.
            Membrii ARE activează pe baza unor valori comune, prin solidaritate, asistenţă mutuală şi parteneriate. Ei nu sunt organizati în partide politice sau delegaţii nationale.
            Oricare regiune democratică din cadrul unui stat membru al Consiliului Europei poate să decidă să devină membru ARE, plătind o taxă de membru. Fiecare regiune are drept la un singur vot în cadrul ARE.
            Independenţa financiară a ARE garantează membrilor libertatea de exprimare, ca şi autonomia de a intreprinde iniţiative comune, fără constrângerile reglementărilor instituţionale europene şi internaţionale. Membrii pot să-şi fixeze propria agendă europeană şi internaţională. Ei pot să activeze foarte simplu pe diferite căi nonbirocratice într-o mare varietate de mecanisme şi reţele având posibilitatea de a răspunde rapid noilor probleme care apar.
            Fiecare regiune membru ARE poate să aleagă să participe la una sau la toate lucrarile comisiilor şi la diferitele programe în funcţie de interesul fiecăruia, având astfel ocazia de a implica proprii politicieni şi colaboratori în activitatea ARE. Experţii regionali, universităţile, precum şi ONG-urile pot fi de asemenea implicaţi în activităţile ARE.
            ARE oferă membrilor săi accesul la mai multe servicii şi oportunităţi:

  • să influenţeze politicile internaţionale, europene şi naţionale
  • să cladească proiecte comune, programe de cooperare şi parteneriate
  • să-şi împartă cunoştinţele, expertizele, experienţele şi informaţia
  • să aducă proiectul european mai aproape de cetăţeni.

  ARE cooperează cu Comisia Regiunilor (CoR) şi cu Congresul Autorităţilor Locale şi Regionale din Europa (CLRAE), care sunt organisme consultative ale autorităţile locale şi regionale pe lângă Uniunea Europeană, respectiv Consiliul Europei.